Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3-1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. С. Бакумов До питання про класифікаційну характеристику юридичної відповідальності держави

Л. Л. Богачова Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі

Б. Д. Бондаренко Закономірності як філософсько-правова категорія та її зв’язок із теорією права

О. Б. Ганьба Нові види правових відносин у сфері прикордонної безпеки України та окремі критерії їх класифікації

В. О. Карпічков Еволюція юридичної компаративістики в Україні

A. A. Nastuyk Influence of usurious relations on the development of Kievan Rus

В. І. Сировацький Темпорально-просторові координати державотворення і правотворення (правова освіченість громадян)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Д. С. Волкова Четверте покоління прав людини в просторі судової полеміки (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини)

М. І. Марчук Територіальне самоврядування Республіки Польща як складник європейської регіональної стратегії

Н. С. Панова Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

Т. В. Поличко Окремі питання застосування юридичної аргументації в діяльності Конституційного суду України

В. П. Садовнік Структурованість системи наукового пізнання

Б. М. Шамрай Правові аспекти обмеження конституційних прав та свобод військовослужбовців під час дії правового режиму воєнного стану

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. В. Бондарева, С. В. Дяченко Виконання судових рішень як заключна стадія цивільного процесу

О. М. Бондаренко Шляхи вдосконалення правового регулювання позасудового вирішення податкових спорів

В. В. Васильєв Звичай як правовий засіб саморегулювання майнових цивільних відносин у сучасних умовах

П. Д. Гуйван Юридичний зміст охоронних повноважень особи у сфері захисту її інформаційних прав

О. О. Каращук Місце географічного зазначення серед об’єктів права інтелектуальної власності

О. С. Ковальчук, С. В. Дяченко Концентрація цивільного процесу як засіб забезпечення своєчасного розгляду справи

О. Ю. Коротун Захист прав інтелектуальної власності: сучасний стан розвитку процесуального законодавства

А. О. Костюкова Щодо об’єкта правовідносин у сфері театрально-концертної діяльності

А. В. Подоляк
Правовий режим майна суб’єктів управління у державному секторі економіки

Т. Я. Рим Активи пайового інвестиційного фонду як вид інвестицій у сфері будівництва

В. М. Слома До питання про підстави виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань

К. І. Спасова Порушення немайнових прав інтелектуальної власності в соціальних мережах

Л. Я. Турчин Правова характеристика майнових прав на об’єкти авторського права та суміжних прав у контексті їх передання до статутного капіталу господарських товариств

Т. А. Цувіна Інститут конституційної скарги та перегляд судових рішень за виключними обставинами в контексті принципу верховенства права

Т. В. Шлапко, Д. О. Тверитінова Історичний розвиток вітчизняного законодавства у сфері медичного обслуговування населення

К. Д. Янішевська, О. Р. Тертичний Правове регулювання наукового відкриття як об’єкта інтелектуальної власності

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. М. Грекова, Є. А. Греков Міжнародні трудові стандарти у сфері захисту прав жінок

І. В. Діордіца, М. В. Чумакова Деякі питання державного сприяння у працевлаштуванні за законодавством України

В. В. Китайгородська Поняття та зміст права людини на працю

Ю. В. Кривенко Військовослужбовець та доброволець: правовий і соціальний захист

С. Г. Науменко, Л. В. Герасименко Суб’єкти системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

М. О. Пащенко Правове регулювання захисту природних прав людини: стан та шляхи вдосконалення

Є. А. Савела, А. С. Ярошенко Питання ґендерної політики в Національній поліції України: теоретико-правовий аспект

Д. І. Сіроха Значення актів локальної нормотворчості в регулюванні праці

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"