Головна

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бакумов О. С. Концептуальні складники вчення про юридичну відповідальність держави в позитивістській теорії права

Дурнов Є. С. Діяльність адвокатури України у складі Румунії у 20–30-х роках ХХ сторіччя

Захарова О. В. Історико-правовий екскурс становлення та розвитку законодавства України у сфері охорони суспільної моралі

Мельник В. А. Сучасні науково-теоретичні підходи щодо розуміння поняття «обмеження у діяльності правоохоронних органів»

Острович Е. С. Загальна характеристика процесу деінституалізації в Україні

Россихин В. В. Трансформация системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти в XIX – ХХ вв.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Головко К. В. Систематизація законодавства про органи самоорганізації населення

Деркач А. Л. Захист прав людини як складова глобального конституціоналізму

Скріпкін С. В. Проблеми конституційно-правової регламентації права на охорону здоров’я в контексті реформування фінансування видатків в галузі охорони здоров’я

Шамрай В. В. Джерела конституційного права як об’єкт процесу інтернаціоналізації

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Басалаєва А. В. Визначення сутності виборчого спору та його суб’єктного складу

Вітюк Г.С. Ваємозв’язок принципів (засад) провадження судочинства та етики судді на прикладі принципів рівності та гласності

Хорсуненко О. В. Правовий статус прокурора в органах прокуратури країн-членів Європейського Союзу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гагун А. А. До питання матеріального забезпечення в разі настання нещасного випадку на виробництві

Ділігул А. С. До проблеми визначення поняття надомна праця

Кононенко В. А. Стан правового регулювання трудових відносин з науково-педагогічними працівниками: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення

Мішок С. М. Значення атестації як способу визначення кваліфікації працівника

Сербина Н. В. До проблеми визначення поняття та ознак дискримінації у сфері праці

Чумаченко І. М. Проблеми виділення трудового процесуального права в окрему галузь права

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Германов О. П. Класифікація правопорушень у сфері земельних відносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Джафаров Мурад Єльман Огли Особа злочинця в структурі характеристики перетину державного кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України

Калюга Т. О. Способи учинення шахрайств у сфері надання туристичних послуг

Костиря О. М. До питання дослідження криміналістичної характеристики грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами

Кузнецов М. Г. Правові засади запобігання насильству в сім’ї

Кузьменко С. С. Стан розробленості проблеми боротьби із шахрайством у сфері будівництва об’єктів нерухомості

Ромасєв О. В. Правові підстави оскарження на досудовому розслідуванні рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового слідства

Татаркевич Я. О. Викрадення як кримінально-правове поняття

Трекке А. С. Особливості укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні

Шайтуро О. П. Визначення та аналіз основних елементів програмування протидії злочинності в діяльності органів місцевого самоврядування

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Орєхов С. М. Особливості функціонування спеціалізованих органів ЄС з охорони довкілля

Пайда Ю. Ю. Права людини і релігійна свобода в системі дотримання міжнародних гуманітарних стандартів

Скороход І. В. Зарубіжний досвід правового регулювання податкової діяльності та можливості його використання в Україні

Смолій І. В. Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері адміністративного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баглаєнко С. С. Порядок проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України

Вишневський М. В. Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гейц О. О. Нормативно-правове регулювання визначення публічно-правового механізму протидії корупції в адміністративно-політичній сфері

Гербут В. Право на ґендерну ідентичність в практиці Європейського суду з прав людини

Дмитренко Р. М. Напрями удосконалення прокурорської діяльності у сфері виконання покарань України: адміністративно-правові засади

Довжич Є. В. Відповідальність детектива НАБУ

Дубинський О. Ю. Проблеми державного контролю за додержанням законодавства на відомчому транспорті

Іваниця А. В. Підготовка кадрів для органів Національної поліції України

Казакова Л. О. Суб’єкти права на місцеве самоврядування, їх правова природа

Калатур М. В. Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів державного бюро розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його створення

Кізь С. М. Реалізація державної антикорупційної політики спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України: мета, цілі та завдання

Корінний С. О. Національно-історичний аспект становлення інституту медіації в Україні

Кравчук М. Ю. Роль адміністративно-правового режиму надзвичайної екологічної ситуації як організаційно-правового інструменту протидії біотероризму

Купріянова А. О. Порядок проведення дисциплінарного провадження щодо державного виконавця

Лекарь С. І. Економічна безпеки держави: рівні та напрями забезпечення

Маліков В. В. Зміст та підстави запровадження адміністративно-правового режиму антитерористичної операції

Матвійчук А. В. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади як сфера формування правової політики держави

Мілевський А. П. Визначення та сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Міністерства юстиції України щодо надання адміністративних послуг

Мороз А. М. Проблеми нормативно-правового забезпечення страхування відповідальності органів з оцінки відповідності за шкоду заподіяну третім особам

Науменко С. М. Організаційні засади взаємодії експертних установ з правоохоронними органами

Русецький А. А. Система правоохоронних органів, які взаємодіють на регіональному рівні та особливості координації їх правоохоронної діяльності

Сахно Д. С. Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації

Солдатова В. Д. Суб’єкти громадського контролю за законністю в адміністративній діяльності ОВС

Усачов Є. І. Адміністративно-правовий статус суб’єктів, що визначають правові засади державної політики у сфері надання медичних послуг в Україні на національному рівні

Павло Франкевич До характеристики бюджетної та податкової системи Польщі

Петро Франкевич Перспективи розвитку національного механізму адміністрування податків за умов децентралізації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Буряк О. О. Процесуальне керівництво прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою

Воронін В. І. Особливості початку досудового розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв

Заяць Р. Я. Шляхи вдосконалення організаційної структури науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

Ковальчук І. С. Особливості правового статусу працівників Державного бюро розслідувань

Назаренко Г. А. Способи вчинення військовослужбовцем у складі групи осіб незаконного заволодіння зброєю та бойовими припасами як елемент криміналістичної характеристики

Чередник К. О. Тактичні операції, спрямовані на вилучення та дослідження документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями

РЕЦЕНЗІЇ

Литвиненко В. І. Рецензія на монографію Глуховері В. А. «Міністерство внутрішніх справ України
в умовах реформування правоохоронної системи держави»

Прикарпатський юридичний вісник №1-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуцул В. В. Нормативно-правове регулювання правової освіти населення

Дергунова О. І. Сутність та зміст поняття психологічного типу праворозуміння

Дубинський І. Ю. Концептуальні підходи до типологізації держави та її функцій

Копиленко П. О. Філософсько-правова проблематика правових стратегій

Мичка В. І. Роль органів прокуратури на досудових стадіях кримінального судочинства в добу Української революції (1917–1921)

Невядовський В. О. До проблеми визначення поняття та особливостей державного контролю у галузі зв’язку

Нестор Н. В. Щодо визначення поняття та змісту судової влади: теоретичні аспекти

Панченко О. Г. Суспільна небезпека як фундаментальна категорія теорії злочину у концептуальних положеннях теорії держави і права

Савицький Я. Ф. Термінологічні та сутнісні характеристики окремих термінів, які синонімічно використовуються до категорії «апеляційний господарський суд»

Сич В. І. Право на здоров’я у концептуальних положеннях теорії держави і права

Сорока М. Проблематика захисту честі, достоїнства, ділової репутації у концептуальних положеннях теорії держави і права

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Вилков С. В. Щодо визначення правової природи та сутності права на безоплатну правову допомогу в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Волик Д. С. До проблеми єдності та диференціації правового регулювання праці державних службовців

Митько Я. В. Поняття та елементи правового статусу учасників бойових дій

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Мурихін С. В. Екологічна безпека як родовий об’єкт екологічних злочинів

Шеховцов В. В. Сучасний концепт права власності та його реалізація в фауністичному законодавстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Щодо визначення категорії «Європейський адміністративний простір»

Васильєв В. М. Роль контрольно-наглядових проваджень у протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності

Волкова Л. М. Адміністративно-правовий статус органів та установ правосуддя в Україні

Голопапа Д. І. Співвідношення письмових доказів з електронними та речовими доказами в адміністративному судочинстві

Демідова М. О. Правосуб’єктність як складова правового статусу суб’єктів публічного адміністрування: теоретичний аспект

Золотухіна Л. О. Зміст публічного інтересу як адміністративно-правової категорії

Зубко Г. Ю. Щодо визначення поняття «інфраструктурний ландшафт»

Каращенко А. І. Поняття «адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції у митних органах України»

Кізь С. М. Уточнення сутності та змісту компетенції спеціалізованої антикорупційної прокуратури
як суб’єкта реалізації державної антикорупційної політики в Україні

Курбатова І. С. Роль органів прокуратури України в координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії економічній злочинності

Маліков С. К. Поняття та сутність адміністративних процедур контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності

Могилевська Л. Г. До характеристики принципів діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Мосейко А. Г. Значення інститутів громадянського суспільства в забезпеченні публічного адміністрування у сфері Національної безпеки України

Негієвич І. В. Корупція як негативне суспільне явище

Новоженіна Н. Є. Класифікація форм реалізації державних функцій у контексті положень теорії держави і права

Олефір К. В. Загальна характеритсика та особливості суб’єктів у телекомунікаційній сфері

Пустовіт О. Ю. Трансформація законодавства та повноважень органів державного управління у сфері якості та безпечності харчових продуктів – сучасний етап

Путій М. В. Особливості професійного відбору та прийняття на службу до Корпусу оперативно-раптової дії

Радченко О. М. Бюджет як об’єкт бюджетного процесу

Савченко Т. М. Особливості адміністративної відповідальності осіб за порушення правил полювання та інших вимог щодо ведення мисливського господарства

Ситников О. Ф. Особливості звернення з позовною заявою до адміністративного суду по окремим категоріям публічно-правових спорів

Скріпкін С. В. Методи фінансування та класифікація публічних видатків в галузі охорони здоров’я

Федорчук А. Б. Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання статусу суддів в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бичін С. О. Рівні, типи запобіжної детективної діяльності, а також механізм її реалізації

Борисов Є. М. Нормативнe забезпечення військово-морської діяльності у історічній доктрині Російської імперії

Васильковский І. І. Поняття, класифікація та характеристика окремих видів кіберзлочинів

Гнатюк В. В. Дотримання законності під час використання негласних штатних працівників підрозділами кримінальної поліції

Джафарзаде Джафар Теймур Огли Поняття та генезис виникнення групового порушення громадського порядку

Доброскок А. Ю. Загальні засади класифікації основних детермінант вандалізму

Загамула В. В. Особливості допиту потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Костюк В. В. Причини та умови злочинності у сфері інтелектуальної власності

Куликович А. Ю. Роль потерпілого у створенні криміногенної обстановки

Михайлик О. Г. Деякі питання реалізації оперативними підрозділами заходів спеціально-кримінологічного запобігання насильству в установах виконання покарань

Мірюк Т. М. Методологія дослідження заходів, пов’язаних із ізоляцією неповнолітніх, у вітчизняній кримінально-правовій доктрині

Рогатинська Н. З. Митні органи в системі забезпечення економічної безпеки

Софіїв С. О. Загальна характеристика інституту примирення у кримінальному праві України

Топчій В. В. Авторське і суміжне права: кримінально-правова охорона

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Єгоров С. О. Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії кишеньковим крадіжкам

Шаранич Р. С. Сфера банківського кредитування як об’єкт криміналістичного дослідження

Янчук А. М. Використання негласних позаштатних працівників підрозділами Національної поліції в рамках конфіденційного співробітництва: нормативні проблеми та шляхи вирішення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Деркач А. Л. Виникнення конституційних процедур захисту прав людини в зарубіжних країнах

Лопатін С. В. Міжнародно-правові стандарти та досвід європейських країн у сфері правового регулювання безпеки дорожнього руху

Патлачук В. Н. Історія прийняття, кількісні показники та основні положення Конституції Республіки Польща 1921 р.

Яринко Б. В. Зарубіжні моделі контролю за діяльністю арбітражних керуючих

Прикарпатський юридичний вісник №4-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні

Васильчук Б. Г. Функціональна природа прокуратури України як суб’єкта адміністративного права

Гусейнов І. В. Щодо питання загальної характеристики механізму реалізації фінансово-правових норм

Данилевич Н. А. Стан наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції

Залужний В. Г. Поняття, сутність та правове регулювання методики оцінювання діяльності поліцейських в Україні

Книш С. В. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як об’єкт контрольно-наглядової діяльності

Когутич Є. Д. Співвідношення категорій «форми» та «методи» державного контролю за діяльністю приватних виконавців

Парханов Г. Р. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Рибак О. О. Перевірка на доброчесність працівників правоохоронних органів Чеської Республіки

Савранчук Л. Л. Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах Національної поліції

Сибіга О. М. Публічна інформація в контексті практики застосування адміністративними судами норм національного законодавства

Скороход І. В. Правові форми здійснення податкової діяльності в Україні

Терзі О. О. Ліцензування як напрям управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я

Титко А. В. Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Халімон Т. М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Захоплення заручників: детермінанти та основні напрями запобігання

Доброскок А. Ю. Класифікація вандалізму: традиційні підходи та сучасне розуміння

Коваленко А. В. Сутність і реалізація кримінологічної політики: національний та міжнародний досвід

Підболячний М. В. Окремі індивідуальні заходи запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами

Сачко О. В. Доктринальна модель принципу верховенства права

Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн мусульманської правової сім’ї

Титаренко О. О. Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування у сфері протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ганжа Т. В. Особа злочинця і потерпілого у криміналістичній характеристиці умисних убивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

Кондратюк Л. В. Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз

Лепей О. В. Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних

Попович І. М. Прокурор – ключовий суб’єкт сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні

Рожик Є. М. Місце негативних обставин у системі наслідків злочину

Черенков А. М. Слідова картина незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Чернобаєв С. І. Повноваження слідчого у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення у сфері природоресурсних відносин

Стрельцова Є. Д. Міжнародні організаційно-правові механізми впливу на уніфікацію внутрішньодержавного права

Чістякова І. М. Генезис міжнародно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

РЕЦЕНЗІЇ

Ленгер Я. І. Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: проблеми теорії та практики (рецензія на монографію С.В. Осауленко «Право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз»)

Прикарпатський юридичний вісник №1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. Ю. Боброва. Зарубіжний досвід ґендерної організації судочинства: можливості та перспективи його впровадження в Україні

Т. А. Боброва. «Негативна» правотворчість: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

І. С. Лісна, Т. Є. Михайлів. Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні

Н. В. Марущак. Щодо політичного аспекту прав людини

Н. П. Харченко. Структура правового режиму: загальнотеоретична характеристика

Ю. В. Шапран. Співвідношення законотворчості та політичного плюралізму: категоріальний вимір

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. Б. Калюта. Основні принципи діяльності митних адміністрацій в умовах транскордонної електронної комерції

В. В. Прощаєв. Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

С. В. Василенко. Удосконалення чинного податкового законодавства України в частині попередження податкових правопорушень

П. Д. Гуйван
Обчислення позовної давності після пред’явлення позову: чинне законодавство та його тлумачення

Ю. В. Кривенко. Окремі питання щодо права власності на майно релігійних організацій

П. О. Попков. Застосування мирової угоди у процедурі банкрутства в умовах оновленого законодавства

О. М. Радченко. Формування бюджетно-процесуальних правовідносин і їх видів

М. О. Суханов. Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю

В. В. Тильчик. Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення спорів у цій сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Бабіч-Касьянєнко. Аналіз стану соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі

Н. В. Вороніна. До питання щодо правової природи страхування професійної відповідальності

Т. О. Губанова. Адміністративно-правовий статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників як учасників освітнього процесу за законом України «Про освіту»

Ю. В. Квятківський. Загальний стан дотримання прав ув’язнених в Україні та стан дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Л. Ю. Малюга. Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України

Л. М. Руснак. Правова природа поняття «охорона здоров’я»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. І. Атаманчук. Правові аспекти протидії ухиленню від сплати ввізного мита та акцизного податку під час ввезення на територію України нафтопродуктів

В. В. Васильківська. Вимоги, що висуваються до державного службовця: закордонний досвід та перспективи розвитку в Україні

Ю. В. Гаруст, В. С. Степановський. Адміністративно-правовий статус служби безпеки України як суб’єкта забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Т. В. Дракохруст. Особливості правового забезпечення державної міграційної політики України

Л. О. Золотухіна. Методологія дослідження поняття «публічний інтерес» як адміністративно-правової категорії

С. В. Книш. Загальна характеристика зовнішніх адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: поняття та ознаки

Д. М. Корнієнко. Ґенеза проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України

Ю. Б. Костюк. Становлення та розвиток державної ветеринарної служби в Україні

М. О. Ларіонов. Особливості моніторингу контрольованих операцій в Україні: шляхи вдосконалення

С. М. Мельник. Адміністрування реформування сектору безпеки і оборони України у контексті розвитку співробітництва з НАТО

М. М. Прокоф’єв. Роль кадрового забезпечення у системі державної служби в умовах реформування правоохоронної сфери

М. І. Соф’їн. До характеристики форм і методів здійснення фіскальної політики в Україні

А. В. Стеблянко. Обмін інформацією як основна форма координації діяльності правоохоронних органів з фінансовими установами під час їх взаємодії у сфері протидії легалізації злочинних доходів

О. Ю. Терехова. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні

І. Е. Черняхович. Сторони публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин і їх адміністративно-процесуальна правосуб’єктність

І. І. Яворський. Актуальні проблеми визначення процесуальних норм бюджетного права

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. Є. Міняйло. Поширення наркоторгівлі в Україні як прояв активності організованої злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ю. О. Андрейко. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди в кримінальних провадженнях про підкуп виборців

Д. В. Вітер. До питання оцінки висновку експерта під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм

М. А. Грига. Класифікація слідів, що утворюються на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

Ю. М. Мирошниченко. Фактичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій: проблема достатності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Я. М. Костюченко. Правове забезпечення торгівлі між Україною та європейськими країнами

РЕЦЕНЗІЇ

Ю. Д. Кунєв. Адміністративно-правове дослідження регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні (рецензія на монографію О. Г. Стрельченко «Регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»)

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ганечко О. М. Напрями вдосконалення правового регулювання оплати праці в Україні в умовах євроінтеграції України

Гаспарян С. Г. Система принципів кадрового забезпечення експертних установ України

Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин

Малишевська З. Я. Поняття режиму робочого часу

Сичова В. В. Європейська (континентальна) модель локального регулювання трудових відносин та можливості її використання в Україні

Сокоринський Ю. В. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ємець Л. О. Застосування міжнародних індикаторів стану навколишнього середовища та перспективи їх використання в Україні

Орєхов С. М. Еволюція нормативного забезпечення взаємодії України та ЄС у сфері охорони довкілля

Піддубна Д. С. Оновлені зміни нормативно-правового характеру в органічній сфері та першочергові елементи щодо обґрунтування втілення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бевз С. І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю

Бучинський О. Й. Особливості класифікації податкових спорів

Вишневський М. В. Форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гуть Н. Ю. Історія розвитку наукової думки щодо адміністративного процесу

Дубинський О. Ю. Зарубіжний досвід державного контролю за додержанням законодавства на транспорті та можливості його використання в Україні

Золота Л. В. Форми адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції

Карпенко Н. В. Поняття пені як категорії податкового права та ґенеза її нормативного регулювання

Кобко Є. В. Система суб’єктів публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України

Колєсніков Д. В. Наукова інтерпретація адміністративно-правового забезпечення системи державного управління

Шахов С. В. Адміністративне законодавство (щодо змісту категорії та складових елементів)

Ольшанецький І. В. Характеристика проведення перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Національної поліції законодавства під час застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення

Пархоменко-Куцевіл О. І. Проблеми формування та розвитку Вищого антикорупційного суду України: теоретичні засади

Рибалка К. І. Адміністративно-правові методи публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект

Сінякевич О. О. Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

Скрипа Є. В. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Сукманова О. В. Сутність принципів ефективності публічного адміністрування охорони права власності

Терещук Г. А. Напрями реалізації компетенції Національним агентством із запобігання корупції у сфері забезпечення транспарентності антикорупційної політики

Тильчик В. В. Спори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття

Ус М. В. Деякі аспекти юридичної природи діяльності адвоката в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів

Ханова Н. О. Права контролюючих органів як забезпечувальна складова частина реалізації їх функцій

Шаптала Є. Ю. Принцип соціальної справедливості оподаткування під час реалізації податкових стимулів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"