Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Чокля, А. О. Фальковський Специфіка державно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. С. Єгорова Зміни у виборчому праві

О. А. Колодій Правосуб’єктність українського народу

А. Ю. Олійник Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Л. Ю. Бельо Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання використання допоміжних репродуктивних технологій

А. Й. Бучинська Банкрутство фізичних осіб за законодавством України та Польщі

П. Д. Гуйван Правові передумови обмеження права на висловлювання власних думок

А. Л. Калінюк Право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчерки за сімейним законодавством України

Н. М. Квіт Правове регулювання відносин у біомедичній сфері в контексті євроінтеграції

О. Ю. Піддубний До питання про розмежування цивільних і господарських договорів і його вплив на інші види договорів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Гнатенко Принципи соціального забезпечення – основа галузі права соціального забезпечення

Ю. І. Марченко Гідна оплата праці – необхідний атрибут соціальної держави

М. В. Сокол Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог

М. Ю. Сохань Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як форма соціального захисту осіб із сімейними обов’язками

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Т. С. Данелія Принципи сталого розвитку Світового океану

Т. В. Єрмолаєва Проблеми розгляду судами екологічних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Безега Розвиток адміністративного законодавства в частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Г. О. Бухарін Дослідження підходів нормативно-правового регулювання галузі фінтех на прикладі регулювання діяльності установ – емітентів електронних грошей

Д. О. Іщук Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Л. П. Іщук Особливості розгляду публічно-правових спорів у фіскальній сфері в адміністративному судочинстві

Т. А. Кравченко Природно-правова модель легітимності державної влади

А. М. Соцька Особливості державної політики щодо захисту осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб

А. В. Тарасюк Системний підхід у дослідженні правових основ кібербезпеки

С. С. Теленик Поняття та зміст державної системи захисту критичної інфраструктури

В. І. Теремецький, О. С. Ховпун Сучасні понятійні інтерпретації терміна «фармація» як адміністративно-правової категорії

В. О. Тімашов, В. М. Мацейчук Адміністративно-правова протидія булінгу та дослідження неврегульованих законодавством форм насилля

С. А. Федчишин Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення

Ю. Ю. Швець Місце права особи на охорону здоров’я в системі прав людини

А. С. Ярошенко, В. В. Лактіонова, А. С. Буряк Ефективність антикорупційної політики: позитивний досвід зарубіжних країн

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. О. Антонюк Категоризація злочинів як основа диференціації кримінальної відповідальності

А. В. Воронцов Запобігання вчиненню окремих злочинів проти правосуддя службовими особами органів досудового розслідування Національної поліції України

А. В. Нетудихатка Особливості прокурорського нагляду за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України

О. О. Пучков, С. В. Гордієнко Особливості методики розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-банківській сфері

О. І. Ситайло Суб’єкти правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

М. С. Городецька До питання помилкового визначення предмету відання на досудовому розслідуванні

В. В. Коваленко Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми

О. В. Пчеліна Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі окремої криміналістичної методики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик Інституційна структура Організації з безпеки і співробітництва в Європі

РЕЦЕНЗІЇ

В. М. Пальченкова Рецензія на монографію Ю. В. Цвєткової «Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)»

Прикарпатський юридичний вісник №1/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. Д. Веркалець Правосвідомість суб’єктів у процесі здійснення функцій права

О. М. Ганчук Інституціоналізація прав людини як основа правопорядку

Д. О. Іщук До характеристики повноважень Національного антикорупційного бюро України

Н. В. Марущак Розуміння правосвідомості та сутності держави у творчості І. О. Ільїна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. М. Худик Правова природа податку та податкових правовідносин за Конституцією України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Р. Габріадзе Правове регулювання договору експедування за цивільним законодавством

К. В. Громовенко Право на вищу освіту в діяльності організації з безпеки та співробітництва в Європі

С. В. Завальнюк Осмислення проблематики ролі, місця і значення прогалин у цивільному законодавстві в парадигмі регулювання цивільних правовідносин

В. М. Марченко Окремі питання впровадження в Україні системи Е-нотаріату

Н. Б. Москалюк Механізм корпоратизації як передумова до припинення права державної власності: історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку

В. Л. Скрипник Сервітут як об’єкт цивільних прав

Н. О. Тищук «Дрібні побутові правочини» як основний вид правочинів, які вчиняють малолітні особи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

К. А. Гутченко Теоретичні проблеми здійснення митної процедури транзиту в Україні

О. С. Доценко Основні підходи до порядку забезпечення суб’єктів протидії організованій злочинності інформаційно-аналітичною інформацією

Я. В. Журавель Нормативно-правовий рівень оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні

Г. П. Залуговська Особливості правового та соціального захисту науково-педагогічних працівників, які проходять державну службу особливого характеру в Державній кримінально-виконавчій службі України

І. В. Ковбас Нагородна справа як об’єкт адміністративно-правового регулювання: поняття та зміст

М. В. Корнієнко Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей

Д. Г. Кригіна До питання нормативних приписів процедурного характеру в податковому праві

А. С. Лісніченко Адміністративно-територіальні аспекти реалізації територіальними громадами права на місцеве самоврядування

Є. О. Матросова Державна реєстрація в Німеччині: становлення, розвиток, сучасний стан

В. І. Мельник Структура та особливості правового забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

О. І. Миколенко Ефективність адміністративно-правового механізму реалізації прав осіб у сфері місцевого самоврядування

С. В. Надобко Концептуальні аспекти адміністративної відповідальності у сфері інтелектуальної власності

К. О. Пісоцька Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції

О. Р. Радишевська До питання про предмет адміністративного права у вітчизняній та європейських правових доктринах в умовах трансформаційних змін

О. О. Сінякевич Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

А. В. Тарасюк Пріоритети правового забезпечення кібербезпеки в Україні на сучасному етапі

В. О. Тімашов, Т. Б. Орлова Загальні засади забезпечення інформаційної безпеки громадян України: проблеми та перспективи вирішення

Б. В. Чернявська Роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації: український та міжнародний аспект

О. М. Шевчук, Д. С. Юхименко Надання згоди при трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз

М. С. Шум Визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання організації діяльності апарату суду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Д. О. Анісімов Зарубіжний досвід окремих країн щодо кримінальної відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань

Н. А. Гураленко, Т. С. Коханюк Протидія торгівлі людьми в Україні: шляхи вдосконалення правової політики

О. В. Ільїна Ресоціалізація засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях несвободи

О. О. Назарова Джерела визначення мобінгу та булінгу у вітчизняній правовій науці

Д. О. Шумейко Повідомлення про підозру як умова здійснення спеціального досудового розслідування

І. Б. Юрчишин Генезис кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Т. М. Давченко Особа як елемент криміналістичної характеристики доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України)

Л. В. Полуніна Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці

А. С. Потапенко, C. В. Царюк Теоретичне пізнання кваліфікації злочинів, підслідних органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

Б. М. Семенишина-Фіголь, В. В. Микoлюк Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні

О. О. Торбас Способи реалізації суддівського розсуду в кримінальному процесі України

І. М. Чемерис Використання спеціальних знань, призначення експертиз та арешт безготівкових коштів як засіб забезпечення подальших слідчих дій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Н. В. Клєцова, П. Р. Шишлевська Порівняння міжнародного досвіду впливу оприлюднення інформації щодо пандемії COVID-19 на основоположні права людини

В. І. Нагнибіда Ефективний захист як ціль правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі

М. М. Ребкало Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд

П. О. Яковлєв Універсальні міжнародно-правові стандарти державного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки

РЕЦЕНЗІЇ

О. М. Биков Рецензія на монографію І. О. Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз»

Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Д. О. Давидов Процесуально-правові засоби в структурі процесуального режиму

О. В. Патлачук Юридична техніка природоохоронних норм російського імперського законодавства

О. А. Рябов, Ю. В. Сокур Організаційно-правова основа повстанського руху селян в роки української революції 1917-1921 років

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Б. Горова Права жінок з інвалідністю в Україні

Т. В. Поличко Ланцюгова компетенція/компетентність розробки та прийняття нормативно-правового акту

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. А. Бакал Правова природа адміністративного збору за реєстрацію права власності на нерухоме майно, отримане у спадщину або подарунок

К. Р. Добкіна Прокурор як учасник цивільного судочинства за ЦПК УРСР 1964 року

В. І. Мичка Сучасні принципи діяльності прокуратури як важлива передумова історико-правового аналізу її функціональної складової

Є. В. Симбірська Окремі аспекти значення належності доказів у цивільному процесі

А. Б. Федорчук Гарантії діяльності суддів в Україні: поняття, ознаки та класифікація

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. С. Волик Рівні локального правового регулювання праці державних службовців в Україні

Я. В. Митько Напрямки розвитку державної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій

О. В. Пасечнік Сторони колективного трудового спору (конфлікту) за законодавством України, Республіки Білорусь і Республіки Молдова

І. І. Теслікова Особливості розірвання трудового договору у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зарубіжних країнах

В. В. Шеховцов Проблеми визначення меж та забезпечення права загального користування об’єктами тваринного світу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Бондаренко Поняття та ознаки механізму правового регулювання вирішення податкового спору

В. М. Васильєв Процедурні питання накладення адміністративно-господарських санкцій і заходів адміністративної відповідальності

Л. М. Волкова Публічне адміністрування органів та установ системи судоустрою в Україні

К. О. Вороновська Роль і місце оподаткування у публічній фінансовій діяльності

Є. П. Гайворонський Особливості віктимологічної профілактики, що проводиться підрозділами Національної поліції України

Н. Ю. Грідіна Місце органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії гендерно обумовленому насильству

Д. В. Даниленко Основні поняття міжнародного перевезення морем: конвенційні та наукові визначення

С. В. Діденко Динаміка адміністративного права у сфері обігу зброї в Україні

К. О. Діхтяренко Шляхи удосконалення податку на доходи фізичних осіб від операцій зі здачі (продажу) брухту дорогоцінних металів

А. В. Замрига Концепт адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, що реалізовує адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні

Н. І. Золотарьова Вплив змін в предметі адміністративного права як галузі права на зміст навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

Р. М. Кихтюк Напрями вдосконалення законодавства щодо процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

С. М. Князєв Розвідувальна аналітика в оновленій моделі організації діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України

М. В. Коваль Деякі питання адміністративно-правового статусу митниці ДФС України

Н. В. Коломоєць «Правовий захист» та «правова охорона» в системі заходів адміністративно-правового забезпечення прав дитини в Україні

С. А. Коміссаров Об’єкт проступку проти публічного порядку

Д. В. Крилов Нормативно-правове регулювання публічно-сервісної діяльності Державної фіскальної служби України

К. М. Куркова Аналіз змісту положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: адміністративно-правові аспекти

В. О. Луговий Дотримання поліцейськими антикорупційних обмежень

О. Л. Макаренков Загальноправові зв’язки економічної функції публічної адміністрації в антикорупційних трансформаціях публічного права

В. В. Мальцев Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його забезпечення Національною поліцією

Н. В. Нестор Принципи контролю за діяльністю суду (суддів)

С. С. Овчарук Ґенеза оптимізації адміністративно-правового статусу державних органів

А. В. Остропілець Принципи адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні

В. В. Пацкан Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

О. М. Правоторова Новітня модель адміністративно-правової охорони

Я. Ф. Савицький Апеляційні господарські суди як елемент адміністративно-правових (судово-владних та організаційних) правовідносин

М. Ф. Савюк Поняття адміністративного права в України і Румунії: порівняльний аналіз

М. І. Соф’їн До проблеми визначення поняття юридичних гарантій здійснення фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

О. В. Сукманова Понятття адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні

С. Є. Ткаченко Мета, завдання та принципи діяльності інспекцій з особового складу Національної поліції України

О. Я. Турковський Правова основа діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних підрозділів

С. В. Шахов Поняття та класифікація умов ефективності адміністративно-правових норм

О. М. Швець Основні форми та методи діяльності органів державної влади по захисту ерозійно небезпечних земель

І. В. Шруб, Н. М. Шубіна Процесуальне оформлення застосування поліцейського піклування

К. В. Яровий Напрями вдосконалення правового регулювання взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації під час проведення операції об’єднаних сил з урахуванням зарубіжного досвіду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Ю. В. Волошина Характеристика осіб, що вчиняють погрози застосування фізичного насильства

М. В. Єрошкін Поняття та зміст доказування у кримінальних провадженнях про насильницьке зникнення

І. Г. Куц Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності серед неповнолітніх та заходи її попередження

Т. М. Мірюк Принципи призначення покарання та звільнення від покарання у ювенальному кримінальному праві України

В. В. Сокуренко Основні культурно-психологічні фактори злочинності у сфері фізичної культури і спорту

С. О. Софіїв Теоретичні аспекти природи конфлікту, його різновидів та механізму врегулювання в кримінальному праві України

Т. І. Ярема Покарання за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Загамула Виявлення фактів втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

С. В. Князєв Криміналістичне розуміння механізму вчинення злочину та його значення для розслідування кримінальних проваджень

І. О. Колб Види заходів вгамування, що застосовуються до засуджених, позбавлених волі в Україні, та їх характеристика

С. А. Новачук Обстановка учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушення вимог режиму радіаційної безпеки

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

С. В. Вилков Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення та реалізації права на правову допомогу

І. В. Гиренко Щодо питання політики ЄС у сфері поводження з відходами

РЕЦЕНЗІЇ

І. С. Тімуш Про філософсько-правові особливості розвитку інформаційного суспільства в Україні (рецензія на монографію Кушакової-Костицької Н.В. «Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» (Київ: Логос, 2019))

Прикарпатський юридичний вісник №1/2020


Прикарпатський юридичний вісник №2/2020

Прикарпатський юридичний вісник №2-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. М. Єднак Історичний розвиток реформування системи правоохоронних органів в Україні (з давніх часів до утворення СРСР)

І. А. Куровська Розвиток доктрини верховенства права в історичній ретроспективі

О. Ю. Курцев Принцип унітаризму та система організації державної влади в Україні

О. А. Моргунов Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції

М. Г. Рожкова Історико-правові засади регулювання дошкільної освіти України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. С. Бакумов Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

А. Л. Деркач Особливості механізмів координації національних конституційних систем захисту прав людини

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

К. Р. Добкіна Становлення законодавства про участь прокурора у цивільному судочинстві (друга половина XVII – XIX століття)

В. Д. Мехеда Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка

І. О. Садовська Об’єкт оподаткування як підстава виникнення податкового обов’язку від здійснення адвокатської діяльності

Ю. В. Солошенко Кваліфікаційно-професійні вимоги до нотаріусів в Україні та США

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. К. Любимов Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні

Н. М. Обушенко До проблеми систематизації міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці

М. С. Райко Єдність і диференціація у правовому регулюванні оплати праці

Р. Т. Чернега Методологічні основи дослідження охорони праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. В. Дегтярьова Агропромисловий комплекс України як предмет адміністративно-правового регулювання

Г. С. Корнієнко Сучасні методи дослідження агробізнесу як правової категорії

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Білоус Історико-політичне тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: поняття, прийоми та правила

А. П. Богданов Адміністративно-правові засади публічного адміністрування у сфері земельних відносин в Україні

С. С. Богун Досвід країн Європи щодо реалізації правоохоронної функції митними органами та можливості його використання в контексті вдосконалення принципів реалізації правоохоронної функції ДМС України

О. М. Бондаренко До характеристики етапів вирішення податкового спору у адміністративному порядку

О. В. Брусакова Державне регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів в Україні

К. Л. Бугайчук Правові основи діяльності Національної поліції України

Л. Ю. Веселова Принципи права в методології адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки

Р. З. Голобутовський Характеристика повноважень суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади

М. А. Данилевський Сутність адміністративно-правових засад незалежності суддів в Україні

П. В. Євдокимов Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації України

С. В. Журавльов Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань та можливості його використання в Україні

А. В. Заболотний Щодо актуальності наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби

А. Л. Замахін Сутність і значення взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування

Д. О. Карбовський Методи адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних органів Національної поліції України

В. Ю. Квашин До проблеми визначення напрямів удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади забезпечення прав громадян в діяльності митних органів

П. О. Комірчий Особливі питання удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує публічну службу в правоохоронній сфері України

Д. О. Кошиков Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави

Д. В. Крилов Реєстраційні процедури у діяльності Державної податкової служби України

Н. В. Манжос Методи публічного адміністрування щодо запобігання та протидії домашнього насильства в Україні

П. П. Марин Загальна характеристика категорій адміністративних справ, пов’язаних з публічною службою

В. С. Нікіфоренко Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки

В. А. Писанець Теоретико-правовий зміст категорії «доброчесність» у сфері правоохоронної діяльності

С. В. Семіног Публічний інструментарій адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні

В. М. Тригубенко Місце та роль публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в Україні

Ю. М. Фролова Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права

Ю. Я. Чумак Щодо визначення змісту адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері земельних відносин

В. О. Шаповал Правові засади справляння туристичного збору в Україні

А. М. Шкляренко Юридична відповідальність як елемент правового статусу поліції охорони в Україні

Р. В. Щупаківський Юридичні особи публічного та приватного права як суб’єкти адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах Форми участі громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

О. В. Алексєєв Особливості правового регулювання проведення аудіо-, відеоконтролю місця підрозділами кримінальної поліції

В. В. Капустник Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

О. В. Коротюк Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Польщі

В. М. Купрієнко Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням у сфері діяльності кредитних спілок

А. С. Оксаніченко Питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є злісність

В. В. Рогальська Регламентація та реалізація права на інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, в контексті забезпечення справедливого судочинства: окремі аспекти

А. Ю. Стащак Законність як принцип оперативно-розшукової діяльності

С. Ю. Стратонов Предмет експертизи встановлення давності документу

Є. І. Усачов Правозастовчі та правоохоронні функції Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Є. Ю. Буждиганчук До питання типових слідчих ситуацій при розслідуванні сутенерства, вчиненого організованою групою

Р. В. Кифлюк Слідчі (розшукові) дії та запобіжні заходи під час розслідування насильства в сім’ї

С. М. Князєв Порядок взаємодії співробітника оперативного підрозділу та слідчого під час здійснення оперативно-розшукової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід

Л. О. Сімонцева Щодо питання запровадження альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту до кримінального процесу України

К. В. Шевцова Процесуальна діяльність прокурора на початку досудового розслідування

Д. О. Шумейко Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні

О. В. Юрченко Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Л. Колодчина Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи

В. В. Пацкан Міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у рамках міжнародних організацій

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"