Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Є. В. Білозьоров
Методологічні аспекти співвідношення юридичних категорій «правова діяльність» і «правова поведінка»

О. C. Заяць
Обґрунтування основоположних принципів адвоката – справедливості та відповідальності

А. А. Настюк, С. М. Третяк
Система збору данини до правління Святослава Ігоровича

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко
Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. М. Дудник, С. В. Дяченко
Медіація в цивільному судочинстві

Н. В. Коробцова
Належне волевиявлення в медичних правовідносинах як оціночна категорія

К. Е. Косяченко, М. М. Черепанов
Процедура медіації у вирішенні цивільно-процесуальних справ

О. М. Котенко
Правове регулювання договору про надання оплатних освітніх послуг у сфері вищої освіти

О. О. Рубан
Окремі аспекти захисту прав кредиторів під час процедури банкрутства

М. П. Тиндик
Зміст обов’язку наймодавця з передання транспортного засобу за договором прокату транспортного засобу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. О. Дмитренко
Етапи становлення та розвитку правового регулювання робочого часу в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. Й. Іванський
М’яке право в системі джерел фінансового права України

В. А. Медяник
Стан адміністративно-правового регулювання сучасної доктрини соціальної політики

М. С. Міхровська
Деякі аспекти модернізації державного управління в контексті цифрових трансформацій

О. Є. Панфілов, А. Л. Калімбет
Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України: характеристика поняття та змісту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. В. Логвинський
Потерпілі від посягання на захисника чи представника особи: кримінально-правове пізнання

С. О. Лук’янченко
Релігійний мотив у кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров’я: проблемні питання

О. В. Ус
Алгоритми кваліфікації у кримінальному праві

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Ракіпова, В. Г. Пожар
Щодо окремих питань комунікації потерпілого в судовому розгляді в першій інстанції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Эльгар Алекперов
Характерные особенности правосубъектности международных финансовых организаций

Нигяр И. Мамедова
Особенности правового регулирования международной защиты патентных прав

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
До проблеми визначення поняття та особливості службового розслідування в органах Національної поліції України

І. І. Бінько
Адміністративні процедури у сфері державної реєстрації прав власності

А. В. Бойко
Публічні (адміністративні) послуги на транспорті: правова природа, зміст та особливості реалізації

Ю. С. Болдирєва
Напрямки вдосконалення правових засад відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами

В. П. Босий
Поняття та види прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

А. О. Волкова
Соціально-правова сутність інституту юридичної відповідальності в контексті відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

В. Р. Демчишина
До характеристики адміністративно-правових методів реалізації імміграційної політики України в умовах євроінтеграції

В. І. Келеберда
Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі як первинні стадії адміністративного судочинства України

М. О. Ковальчук
Поняття та зміст публічного адміністрування запобігання корупції в Україні

Ю. І. Когут
Перспективні напрями удосконалення захисту інформаційного простору України від загроз кібертероризму

Я. В. Колесник
Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави та місце серед них органів Національної поліції України

С. В. Коробенко
Поняття та види адміністративно-юрисдикційних проваджень в діяльності митних органів

Т. В. Костюк
До проблеми класифікації адміністративних процедур в діяльності податкових органів

Л. С. Криворучко
Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини

А. В. Кудін
Механізм адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні

І. В. Кусік
Поняття та зміст судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні

Н. В. Лаговська
Детермінанти злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні

В. О. Лозінський
Принципи публічного адміністрування забезпечення прав та інтересів осіб об’єднаними територіальними громадами в Україні

М. М. Макаренко
Місце та значення економічних методів у діяльності Національної поліції України

М. А. Меденцев
Регулювання статусу суддів в Україні: ретроспектива змін крізь призму адміністративного права

А. О. Наумов
Особливості юридичної відповідальності Служби безпеки України як суб’єкта захисту державного суверенітету та територіальної цілісності

А. В. Осипчук
Принципи та завдання взаємодії прокуратури України з іншими правоохоронними органами

С. С. Павчук
Сутність та значення адміністративних процедур в діяльності органів прокуратури

О. В. Панасюк
Щодо характеристики принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення

В. В. Пацкан
Організація роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України

О. І. Самарець
Стан наукової розробленості проблем державної служби в органах судової влади України

С. В. Семенников
До проблеми визначення особливостей правового статусу суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин, як об’єктів контролю

Н. В. Сорочко
Принципи способів судового захисту в адміністративному судочинстві

Т. О. Татарова
Сутність та особливості податкового контролю

О. А. Терещенко
Принципи публічного адміністрування електронного урядування судової влади в Україні

М. В. Ткаченко
Сучасні джерела правового регулювання договірних відносин у сфері залізничних перевезень: національне законодавство України

А. В. Томчук
Принципи реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству

О. М. Фесенко
Страхування як дієвий адміністративно-правовий засіб захисту інвестицій

О. О. Чепов
Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації з архітектурних питань як суб’єкти адміністративних правовідносин в земельній сфері

В. С. Чорней
Місце та значення органів прокуратури в системі правоохоронних органів держави

В. П. Шулежко
Загальна характеристика соціальної необхідності існування судової влади в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Б. Северінова
Військово-спеціальна підготовка у 1940-х роках ХХ сторіччя

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-1/2017

 

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

 

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-1/2017

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. Л. Медведенко
Історичні аспекти розвитку поняття втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність

С. Г. Певко
До питання щодо класифікаційної характеристики оціночних понять

Ю. О. Подолян
Законодавство про банки і банківську діяльність в Україні: історико-правовий аналіз (на прикладі XVIII – початку ХХ століття)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Мартовицька
Засади надання та реалізації правової допомоги

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Мойсеєнко
Правові засади регулювання господарської діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. С. Горбань
Форми та методи стимулювання праці працівників Державної податкової служби

О. Ю. Кісіль
До питання грошового забезпечення поліцейських в Україні

І. О. Лях
Зарубіжний досвід запровадження інституту медіації та можливості його використання у трудовому праві України

О. В. Соіч
До проблеми визначення поняття та структури механізму правового регулювання захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно

К. В. Шкарупа
Становлення Державної міграційної служби України як домінуючої інституції забезпечення зовнішньої трудової міграції в Україні

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Ткаченко
Державна політика щодо охорони лісових ресурсів в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Богаченко
Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії корупції в центральних органах влади

С. І. Гіряк
Особливості кримінально-правової протидії порушенню прав і інтересів жінок

К. І. Говорова
Роль експертного дослідження (експертизи) як способу встановлення документального обґрунтування проведення фінансово-кредитних операцій і відображення їх в обліку підприємства

Г. О. Гончарук
Запобігання та подолання протидії розслідуванню пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди

В. Г. Калита
Розвиток та становлення понять осудності та неосудності в Україні

О. О. Кирбят’єв
До питання про суб’єктивну сторону кримінальних правопорушень

С. С. Мірошниченко
Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції

А. О. Потильчак
Щодо співвідношення термінів «кримінальна розвідка» та «кримінальний аналіз»

В. М. Руфанова
Конституційні та законодавчі засади протидії гендерно обумовленому насильству: деякі аспекти

В. В. Свірець
До питання про інституціональне реформування пенітенціарної системи

А. М. Талах
Злочинність у релігійному середовищі: окремі аспекти

А. Є. Фоменко
Правоохоронна діяльність та кримінологічна діяльність Національної поліції: точки дотику

Є. М. Франтовський
Історія становлення Державного бюро розслідувань

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

А. А. Авагімов
Теоретичний зміст та форми внутрішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції під час досудового розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого

М. В. Беззубенко
Час, місце, обстановка та типові сліди ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

І. М. Вигівський
Тактика допиту при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних з захопленням заручників

І. І. Гальона
Деякі криміналістичні ознаки торгівлі людьми

Р. Ю. Залозний
Характеристика способів вчинення розбійних нападів на водіїв автотранспортних засобів

В. Ю. Крупєй
Криміналістична характеристика порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Д. І. Нестеров
Зарубіжний досвід правових та організаційних засад кримінальної процесуальної діяльності про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю

В. В. Підпалий
Типові версії та планування розслідування крадіжок в умовах великого міста

О. М. Рудніченко
Спосіб вчинення незаконного позбавлення волі або викрадення людини

Танривердієв Хазарі Муса-огли
Правова регламентація проведення слідчих (розшукових) дій щодо народних депутатів України

В. В. Цибульник
Оперативно-розшукова характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчиненого організованою групою

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. Д. Пастух
Міжнародний досвід врегулювання конфлікту інтересів на прикладі країн Європейського Союзу

Прикарпатський юридичний вісник №1/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. М. Дудник
До питання про комплексні галузі українського права

А. В. Кісіль, В. Ю. Пряміцин
Правовий статус криптовалют в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Кузьменко
Свобода як принцип конституції і цінність громадянського суспільства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Андрієнко
Договір форфейтингу: особливості укладання

С. В. Дяченко, Л. В. Гонцовська
Розмежування юрисдикцій судів при вирішенні спорів, що виникають із договору емфітевзису: судова практика

С. В. Дяченко, Ю. В. Клишковa
Емансипація неповнолітньої особи в цивільному судочинстві

О. В. Ільків
Захист прав користувача земельної ділянки, наданої для сільськогосподарських потреб

В. В. Красуцький
Застава бездокументарних цінних паперів майновим поручителем

Ю. О. Моісєєв
До питання правового регулювання економічної конкуренціїї у сфері біржової торгівлі

Є. Ю. Поливач
Зміст авторських прав на комп’ютерні програми та їх види

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. В. Латишева
Забезпечення паритету інтересів роботодавців та працівників у регулюванні нових форм зайнятості: вітчизняний і міжнародний досвід

С. В. Мороз
До питання свободи укладення трудового договору

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

А. А. Лукомська, А. С. Ярошенко
Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері в контексті євроінтеграції

Б. М. Семенишина-Фіголь
Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. Ф. Лавренюк
Поняття регулятивних адміністративно-правових гарантій законності діяльності щодо забезпечення економічних інтересів України

В. П. Лещинський
Система гарантій законності дозвільної діяльності: засади та перспективи розвитку

А. Л. Харченко, М. С. Уткіна
Щодо електронних послуг в Україні: юридична природа, ознаки та принципи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України

О. В. Ільїна
До питання про ефективність кримінально-правової протидії булінгу в чинному кримінальному законодавстві

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. С. Клечановський
Тактика проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування погрози або насильництва щодо захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

І. О. Коваленко
Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів

О. І. Коваль
Становлення інституту міжнародного співробітництва у кримінальному процесуальному законодавстві України

О. О. Лісовий
Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект

В. В. Назаров, Т. В. Смалюк
Особливості нормативного регулювання процесуального статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"