Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. М. Леган, А. Б. Антонюк Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

П. Д. Гуйван Учасники відносин щодо вільного вираження своїх ідей, поглядів та думок

С. В. Завальнюк Прогалинність як характерна ознака цивільного законодавства

В. О. Микитюк Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства

Т. Я. Рим Цивільно-правова відповідальність учасників інвестиційних відносин у будівництві: загальнотеоретичний аспект

Д. С. Спєсівцев Визнання права власності на нерухомість у контексті вимоги закону про його державну реєстрацію: еволюція правозастосовного підходу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Бліхар Теоретичні засади дослідження об’єктів бюджетних правовідносин в Україні

О. С. Дніпров Адміністративно-правові засади громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади: проблеми законодавчого регулювання

Р. І. Лемеха Правові засади митних режимів в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення

Ю. В. Луценко Теоретико-правові аспекти воєнної сфери в системі державної безпеки України

Є. М. Смичок Презумпція правомірності рішень платника податків у практиці адміністративних судів

К. В. Солодан Правове регулювання оподаткування електронної комерції у Сполучених Штатах Америки: аналіз ключових прецедентів

І. П. Сторожук Інформаційне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності

А. В. Чуб Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет адміністративного права

О. В. Шепета, О. К. Тугарова Основні вимоги до створення служби захисту інформації на підприємстві

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. В. Гуляков Рухомі предмети, що походять із об’єктів археологічної спадщини: проблеми визначення

В. С. Мельниченко До проблеми кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. П. Корецький Методологічний підхід до теорії пізнання у кримінальному процесі

В. М. Плетенець Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника слідчо-оперативної групи в подоланні протидії розслідуванню

А. В. Ратнова Проведення огляду облікового запису користувача в соціальній мережі під час досудового розслідування кримінального провадження

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2017

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. М. Коцур
Історія боротьби з наркотизмом від найдавніших часів до початку ХХ ст

О. Ю. Максименко
Формування Національного архівного фонду

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. Д. Мехеда
Суб’єктний склад договору інжинірингу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. О. Давиденко
До проблеми визначення принципів охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці

С. В. Журавльов
Поняття та ознаки принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань

Б. Л. Корольчук
Контракт про проходження служби в поліції як правовий засіб захисту трудових прав поліцейського

Н. М. Обушенко
До проблеми систематизації законів України у сфері праці

К. С. Рижеченко
До проблеми запровадження в Україні найбільш позитивного зарубіжного досвіду у сфері правового регулювання реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти

Д. І. Сіроха
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права

О. П. Сайнецький
Систематизація соціального законодавства у Німеччині

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. М. Єднак
Історико-правовий аналіз реформування системи правоохоронних органів в Україні (з часів існування СРСР по теперішній час)

В. Р. Біла
Індивідуальні акти публічної адміністрації: поняття та ознаки

С. В. Бейгул
Сутність поняття управління в діяльності територіальних органів Національної поліції України

А. П. Богданов
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні

В. І. Божик
Міжнародний досвід відмежування адміністративних правопорушень та кримінальних проступків

В. І. Бондар
До проблеми визначення критеріїв диференціації правового регулювання праці службовців правоохоронних органів

О. М. Бондаренко
Мета, завдання та функції вирішення податкового спору

В. В. Бортницька
Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб з України

К. Л. Бугайчук
Контроль як складова публічного адміністрування в органах Національної поліції: загальнотеоретичний аспект

О. В. Брусакова
Розвиток адміністративно-правового регулювання в галузі авіаційного транспорту

П. В. Вовк
Незалежність адміністративного суду як наріжний чинник ефективного захисту прав та свобод людини

М. А. Данилевський
Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення незалежності суддів в Україні

С. В. Дегтярьова
Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання агропромислової сфери

Д. Г. Диська
Особливості системи організації освітнього процесу в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Я. В. Журавель
Вплив процесу децентралізації на розвиток суспільних відносин на регіональному рівні

А. В. Заболотний
Сутність та ознаки професійної діяльності державних службовців як об’єкта адміністративно-правового регулювання

С. В. Кандиба
Міжнародний досвід адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю

Д. О. Карбовський
Адміністративні процедури у сфері діяльності територіальних органів Національної поліції України

О. В. Карпушова
Ознаки та критерії якісної роботи суддів

П. А. Комирчий
Основополагающие нормативные требования к кадровому обеспечению публичной службы в правоохранительной сфере Украины

О. С. Лавренікова
Методи реалізації публічного адміністрування будівництва в Україні

І. І. Мотиль
Механізм захисту прав і свобод людини Національною поліцією України

Г. В. Муляр
Етичні та правові принципи взаємовідносин між медичним працівником та пацієнтом

О. В. Новіков
Протидія корупції в умовах формування багаторівневого територіального публічного управління в Україні: теоретико-методологічний аспект

Р. С. Осипчук
Особливості адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України

В. А. Пастушенко
Адміністративні права місцевих державних адміністрацій в Україні

В. А. Писанець
Адміністративні процедури забезпечення доброчесності в правоохоронних органах

І. М. Погрібніченко
Юридична природа індивідуальних (адміністративних) актів: законодавчі реалії

В. Г. Торчинюк
Загальні та галузеві принципи кадрової політики у системі правосуддя

О. М. Радченко
Правові режими справляння митних платежів

К. С. Рогозіннікова
Поняття та сутність податкових відносин як об’єкта адміністративно-правової охорони

М. Г. Рожкова
До питання визначення сутності адміністративно-правових засад дошкільної освіти України

Ю. С. Ромашов
Зарубіжний досвід кадрового забезпечення поліції

І. О. Садовська
Адвокатська діяльність як категорія наукового пізнання та об’єкта податково-правового регулювання

С. В. Семіног
Сутність адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні

С. Л. Семяніста
Правове врегулювання доступу до публічної інформації в Україні

В. М. Тригубенко
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на працю та соціальний захист від безробіття

О. С. Ховпун
Адміністративно-правові форми і методи забезпечення фармації в Україні

Ю. Я. Чумак
Особливості земельних правовідносин як об’єкту адміністративно-правової охорони

В. О. Шаповал
Шляхи та перспективи удосконалення правового врегулювання місцевого оподаткування в Україні

В. В. Щербаков
Правові акти органів суддівського самоврядування як вираження форми їх діяльності

С. С. Теленик
Правова природа щорічних послань Президента України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. С. Вербієць
Оперативне обслуговування об’єктів (місць) незаконного видобутку бурштину-сирцю

А. І. Кисько
Поняття організованої злочинної групи: міжнародні стандарти та зарубіжний досвід

В. М. Купрієнко
Організація контролю як один із напрямів запобігання злочинам у сфері діяльності кредитних спілок в Україні

О. М. Луговий
Щодо проблем протидії злочинам, пов’язаним із рейдерським захопленням підприємств: аналітичний огляд

А. М. Падалка
Проблема криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері оподаткування

А. Ю. Стащак
Ретроспективний аналіз становлення та розвитку принципів оперативно-розшукової діяльності

С. Ю. Стратонов
Поняття та зміст судово-експертної діяльності в галузі експертизи встановлення давності документу

Є. І. Усачов
Сутність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. А. Александрова
Особливості застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження в Україні

В. В. Капустник
Алгоритм проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді

Д. М. Кратко
Принципи оцінки доказів у теорії кримінального процесу

Ю. О. Ліпін
Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики

О. О. Посашков
Теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики втручань в діяльність судового експерта

А. В. Свінцицький
Світовий досвід забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

Д. О. Шумейко
Правове регулювання та правозастосовна практика здійснення спеціального кримінального провадження у окремих зарубіжних країнах

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

А. В. Ляшук
Графічні особливості юридичного письма

 

 

Прикарпатський юридичний вісник №1/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. Д. Веркалець Правосвідомість суб’єктів у процесі здійснення функцій права

О. М. Ганчук Інституціоналізація прав людини як основа правопорядку

Д. О. Іщук До характеристики повноважень Національного антикорупційного бюро України

Н. В. Марущак Розуміння правосвідомості та сутності держави у творчості І. О. Ільїна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. М. Худик Правова природа податку та податкових правовідносин за Конституцією України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Р. Габріадзе Правове регулювання договору експедування за цивільним законодавством

К. В. Громовенко Право на вищу освіту в діяльності організації з безпеки та співробітництва в Європі

С. В. Завальнюк Осмислення проблематики ролі, місця і значення прогалин у цивільному законодавстві в парадигмі регулювання цивільних правовідносин

В. М. Марченко Окремі питання впровадження в Україні системи Е-нотаріату

Н. Б. Москалюк Механізм корпоратизації як передумова до припинення права державної власності: історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку

В. Л. Скрипник Сервітут як об’єкт цивільних прав

Н. О. Тищук «Дрібні побутові правочини» як основний вид правочинів, які вчиняють малолітні особи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

К. А. Гутченко Теоретичні проблеми здійснення митної процедури транзиту в Україні

О. С. Доценко Основні підходи до порядку забезпечення суб’єктів протидії організованій злочинності інформаційно-аналітичною інформацією

Я. В. Журавель Нормативно-правовий рівень оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні

Г. П. Залуговська Особливості правового та соціального захисту науково-педагогічних працівників, які проходять державну службу особливого характеру в Державній кримінально-виконавчій службі України

І. В. Ковбас Нагородна справа як об’єкт адміністративно-правового регулювання: поняття та зміст

М. В. Корнієнко Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей

Д. Г. Кригіна До питання нормативних приписів процедурного характеру в податковому праві

А. С. Лісніченко Адміністративно-територіальні аспекти реалізації територіальними громадами права на місцеве самоврядування

Є. О. Матросова Державна реєстрація в Німеччині: становлення, розвиток, сучасний стан

В. І. Мельник Структура та особливості правового забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

О. І. Миколенко Ефективність адміністративно-правового механізму реалізації прав осіб у сфері місцевого самоврядування

С. В. Надобко Концептуальні аспекти адміністративної відповідальності у сфері інтелектуальної власності

К. О. Пісоцька Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції

О. Р. Радишевська До питання про предмет адміністративного права у вітчизняній та європейських правових доктринах в умовах трансформаційних змін

О. О. Сінякевич Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

А. В. Тарасюк Пріоритети правового забезпечення кібербезпеки в Україні на сучасному етапі

В. О. Тімашов, Т. Б. Орлова Загальні засади забезпечення інформаційної безпеки громадян України: проблеми та перспективи вирішення

Б. В. Чернявська Роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації: український та міжнародний аспект

О. М. Шевчук, Д. С. Юхименко Надання згоди при трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз

М. С. Шум Визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання організації діяльності апарату суду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Д. О. Анісімов Зарубіжний досвід окремих країн щодо кримінальної відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань

Н. А. Гураленко, Т. С. Коханюк Протидія торгівлі людьми в Україні: шляхи вдосконалення правової політики

О. В. Ільїна Ресоціалізація засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях несвободи

О. О. Назарова Джерела визначення мобінгу та булінгу у вітчизняній правовій науці

Д. О. Шумейко Повідомлення про підозру як умова здійснення спеціального досудового розслідування

І. Б. Юрчишин Генезис кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Т. М. Давченко Особа як елемент криміналістичної характеристики доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України)

Л. В. Полуніна Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці

А. С. Потапенко, C. В. Царюк Теоретичне пізнання кваліфікації злочинів, підслідних органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

Б. М. Семенишина-Фіголь, В. В. Микoлюк Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні

О. О. Торбас Способи реалізації суддівського розсуду в кримінальному процесі України

І. М. Чемерис Використання спеціальних знань, призначення експертиз та арешт безготівкових коштів як засіб забезпечення подальших слідчих дій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Н. В. Клєцова, П. Р. Шишлевська Порівняння міжнародного досвіду впливу оприлюднення інформації щодо пандемії COVID-19 на основоположні права людини

В. І. Нагнибіда Ефективний захист як ціль правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі

М. М. Ребкало Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд

П. О. Яковлєв Універсальні міжнародно-правові стандарти державного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки

РЕЦЕНЗІЇ

О. М. Биков Рецензія на монографію І. О. Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. В. Сінькевич Основні види динаміки функцій галузі національного конституційного права

Прикарпатський юридичний вісник №2/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Чокля, А. О. Фальковський Специфіка державно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. С. Єгорова Зміни у виборчому праві

О. А. Колодій Правосуб’єктність українського народу

А. Ю. Олійник Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Л. Ю. Бельо Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання використання допоміжних репродуктивних технологій

А. Й. Бучинська Банкрутство фізичних осіб за законодавством України та Польщі

П. Д. Гуйван Правові передумови обмеження права на висловлювання власних думок

А. Л. Калінюк Право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчерки за сімейним законодавством України

Н. М. Квіт Правове регулювання відносин у біомедичній сфері в контексті євроінтеграції

О. Ю. Піддубний До питання про розмежування цивільних і господарських договорів і його вплив на інші види договорів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Гнатенко Принципи соціального забезпечення – основа галузі права соціального забезпечення

Ю. І. Марченко Гідна оплата праці – необхідний атрибут соціальної держави

М. В. Сокол Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог

М. Ю. Сохань Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як форма соціального захисту осіб із сімейними обов’язками

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Т. С. Данелія Принципи сталого розвитку Світового океану

Т. В. Єрмолаєва Проблеми розгляду судами екологічних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Безега Розвиток адміністративного законодавства в частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Г. О. Бухарін Дослідження підходів нормативно-правового регулювання галузі фінтех на прикладі регулювання діяльності установ – емітентів електронних грошей

Д. О. Іщук Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Л. П. Іщук Особливості розгляду публічно-правових спорів у фіскальній сфері в адміністративному судочинстві

Т. А. Кравченко Природно-правова модель легітимності державної влади

А. М. Соцька Особливості державної політики щодо захисту осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб

А. В. Тарасюк Системний підхід у дослідженні правових основ кібербезпеки

С. С. Теленик Поняття та зміст державної системи захисту критичної інфраструктури

В. І. Теремецький, О. С. Ховпун Сучасні понятійні інтерпретації терміна «фармація» як адміністративно-правової категорії

В. О. Тімашов, В. М. Мацейчук Адміністративно-правова протидія булінгу та дослідження неврегульованих законодавством форм насилля

С. А. Федчишин Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення

Ю. Ю. Швець Місце права особи на охорону здоров’я в системі прав людини

А. С. Ярошенко, В. В. Лактіонова, А. С. Буряк Ефективність антикорупційної політики: позитивний досвід зарубіжних країн

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. О. Антонюк Категоризація злочинів як основа диференціації кримінальної відповідальності

А. В. Воронцов Запобігання вчиненню окремих злочинів проти правосуддя службовими особами органів досудового розслідування Національної поліції України

А. В. Нетудихатка Особливості прокурорського нагляду за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України

О. О. Пучков, С. В. Гордієнко Особливості методики розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-банківській сфері

О. І. Ситайло Суб’єкти правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

М. С. Городецька До питання помилкового визначення предмету відання на досудовому розслідуванні

В. В. Коваленко Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми

О. В. Пчеліна Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі окремої криміналістичної методики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик Інституційна структура Організації з безпеки і співробітництва в Європі

РЕЦЕНЗІЇ

В. М. Пальченкова Рецензія на монографію Ю. В. Цвєткової «Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"