Головна

Прикарпатський юридичний вісник №4-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні

Васильчук Б. Г. Функціональна природа прокуратури України як суб’єкта адміністративного права

Гусейнов І. В. Щодо питання загальної характеристики механізму реалізації фінансово-правових норм

Данилевич Н. А. Стан наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції

Залужний В. Г. Поняття, сутність та правове регулювання методики оцінювання діяльності поліцейських в Україні

Книш С. В. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як об’єкт контрольно-наглядової діяльності

Когутич Є. Д. Співвідношення категорій «форми» та «методи» державного контролю за діяльністю приватних виконавців

Парханов Г. Р. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Рибак О. О. Перевірка на доброчесність працівників правоохоронних органів Чеської Республіки

Савранчук Л. Л. Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах Національної поліції

Сибіга О. М. Публічна інформація в контексті практики застосування адміністративними судами норм національного законодавства

Скороход І. В. Правові форми здійснення податкової діяльності в Україні

Терзі О. О. Ліцензування як напрям управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я

Титко А. В. Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Халімон Т. М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Захоплення заручників: детермінанти та основні напрями запобігання

Доброскок А. Ю. Класифікація вандалізму: традиційні підходи та сучасне розуміння

Коваленко А. В. Сутність і реалізація кримінологічної політики: національний та міжнародний досвід

Підболячний М. В. Окремі індивідуальні заходи запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами

Сачко О. В. Доктринальна модель принципу верховенства права

Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн мусульманської правової сім’ї

Титаренко О. О. Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування у сфері протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ганжа Т. В. Особа злочинця і потерпілого у криміналістичній характеристиці умисних убивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

Кондратюк Л. В. Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз

Лепей О. В. Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних

Попович І. М. Прокурор – ключовий суб’єкт сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні

Рожик Є. М. Місце негативних обставин у системі наслідків злочину

Черенков А. М. Слідова картина незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Чернобаєв С. І. Повноваження слідчого у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення у сфері природоресурсних відносин

Стрельцова Є. Д. Міжнародні організаційно-правові механізми впливу на уніфікацію внутрішньодержавного права

Чістякова І. М. Генезис міжнародно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

РЕЦЕНЗІЇ

Ленгер Я. І. Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: проблеми теорії та практики (рецензія на монографію С.В. Осауленко «Право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз»)

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ганечко О. М. Напрями вдосконалення правового регулювання оплати праці в Україні в умовах євроінтеграції України

Гаспарян С. Г. Система принципів кадрового забезпечення експертних установ України

Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин

Малишевська З. Я. Поняття режиму робочого часу

Сичова В. В. Європейська (континентальна) модель локального регулювання трудових відносин та можливості її використання в Україні

Сокоринський Ю. В. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ємець Л. О. Застосування міжнародних індикаторів стану навколишнього середовища та перспективи їх використання в Україні

Орєхов С. М. Еволюція нормативного забезпечення взаємодії України та ЄС у сфері охорони довкілля

Піддубна Д. С. Оновлені зміни нормативно-правового характеру в органічній сфері та першочергові елементи щодо обґрунтування втілення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бевз С. І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю

Бучинський О. Й. Особливості класифікації податкових спорів

Вишневський М. В. Форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гуть Н. Ю. Історія розвитку наукової думки щодо адміністративного процесу

Дубинський О. Ю. Зарубіжний досвід державного контролю за додержанням законодавства на транспорті та можливості його використання в Україні

Золота Л. В. Форми адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції

Карпенко Н. В. Поняття пені як категорії податкового права та ґенеза її нормативного регулювання

Кобко Є. В. Система суб’єктів публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України

Колєсніков Д. В. Наукова інтерпретація адміністративно-правового забезпечення системи державного управління

Кондратьєв А. Ю. Адміністративне законодавство (щодо змісту категорії та складових елементів)

Ольшанецький І. В. Характеристика проведення перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Національної поліції законодавства під час застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення

Пархоменко-Куцевіл О. І. Проблеми формування та розвитку Вищого антикорупційного суду України: теоретичні засади

Рибалка К. І. Адміністративно-правові методи публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект

Сінякевич О. О. Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

Скрипа Є. В. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Сукманова О. В. Сутність принципів ефективності публічного адміністрування охорони права власності

Терещук Г. А. Напрями реалізації компетенції Національним агентством із запобігання корупції у сфері забезпечення транспарентності антикорупційної політики

Тильчик В. В. Спори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття

Ус М. В. Деякі аспекти юридичної природи діяльності адвоката в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів

Ханова Н. О. Права контролюючих органів як забезпечувальна складова частина реалізації їх функцій

Шаптала Є. Ю. Принцип соціальної справедливості оподаткування під час реалізації податкових стимулів

Прикарпатський юридичний вісник №3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бейгул А. Г. Історичні передумови формування правових засад діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Кузь С. В. Теоретико-методологічні засади функціональності в сучасній юридичній науці

Тихоненков Д. А. Судова реформа 1864 р. та прокурорський нагляд за слідством у сучасній Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Віткова В. С., Чупрова К. О. До питання конституційно-правового регулювання статусу засобів масової інформації в Україні

Кириченко Ю. В., Хохлова Т. М. Конституційно-правове регулювання права на повагу гідності в Україні та європейських державах

Рижук І. В. Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах

Чехович Т. В. Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом в юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Калюжна В. В. Цивільно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичної особи особливого виду

Липець Л. В., Вартман Л. Г. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства

Павлова Ю. С. На шляху до набуття електронними доказами самостійного правового статусу: ретроспективний аналіз

Пасайлюк І. В. Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Береза В. В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Будь О. А. Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України

Буряк І. В. Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії

Голобутовський Р. З. Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття

Кадникова Г. В. Адміністративні процедури як елемент правового режиму доступу до публічної інформації

Кушнір І. П. Організаційно-правові питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Державної прикордонної служби України

Погребняк О. Г. Перспективи законодавчого урегулювання адміністративних процедур у сфері реєстрації актів цивільного стану

Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики

Сарибаєва Г. М. Ґенеза дослідження систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині: основні етапи та тенденції

Скрипа Є. В. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Тогобіцька-Громова А. А. Адміністративно-правові засади публічної служби в органах прокуратури

Яблуновська К. М. Публічно-правова сутність та зміст права громадян України на свободу пересування та вільного вибору місця проживання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Біліченко В. В. Роль поліцейського в соціальному забезпеченні у разі насильства

Жерж Н. А., Стельмах В. С. Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність

Калатур М. В. Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України

Коваленко А. В. Наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу: сутність і значення для діяльності Національної поліції України

Метельський І. Д. Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення

Плужнік О. І., Корнієнко М. В. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально-правовими заходами

Проценко В. В., Проценко І. В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти злочинів, пов’язаних із донорством органів або тканин людини

Сачко О. В. Європейські стандарти верховенства права та доктринальні проблеми провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві

Чернишов Г. М. Кіберзлочинність як виклик глобалізації та загроза світовій безпеці: теоретичні основи дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Веселов М. Ю., Брик А. В., Мартиненко В. О. Проблеми кореляції регламентації журналістської діяльності із кримінальним процесуальним законодавством

Градовська М. О. Актуальні питання протидії корупції як напряму реалізації міграційної політики України

Коваль А. А. Аналіз сучасного стану дотримання прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Кудінов С. С. Сутність та перспективи інноваційного розвитку державної системи боротьби з тероризмом

Ламах Т. В. Сучасна практика проведення судових експертиз за кримінальними провадженнями про масові заворушення

Мусієнко О. Л., Григоренко А. О. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених службовими особами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С. Р. Взаємодія Ради ООН з прав людини з Верховним комісаром і Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини

Мадзігон Н. В. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів

Репецька О. І. Вплив політичної доктрини «Естрада» на міжнародно-правові норми визнання урядів

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Білоус О. В. До питання про зв’язок між об’єктом тлумачення права та способом тлумачення права

Герус М. М. Судова система і кримінально-процесуальні аспекти проваджень у кримінальних справах в урср у післявоєнний період (1945–1958 роки)

Дурнов Є. С. Становлення та розвиток адвокатури в радянській Україні (1919–1939 рр.)

Клименко О. В., Патратій О. В. Історія розвитку правового регулювання фінансування медичних послуг на теренах України (дорадянський період)

Кощинець В. В. Юрисдикційний процес у теорії права

Наставний Б. Е. Теоретико-правові та практичні аспекти процедурних помилок у використанні законодавчої техніки

Погосян М. А. Когнітивні ознаки і дефініція правової комунікації суб’єктів судової, правоохоронної i правозахисної діяльності

Сторожук Д. А. Вплив глобалізаційних процесів на правовий прогрес: антропологічні та аксіологічні передумови

Цукан О. М. Генеза поняття «транскордонне співробітництво» в європейському праві

Шевченко В. С. Проблеми здійснення судочинства державною мовою в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Горчанюк О. С. Ґендерна рівність як соціальне та правове явище

Каплін С. М. Соціальне партнерство в демократичній державі: конституційно-правовий аспект

Кравченко Т. А. Принцип народного суверенітету в механізмі легітимації державної влади

Михалчич В. М. Правове забезпечення інституційної незалежності Національного банку України

Петренко П. Д. Місце виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України

Пришляк М. І. Про співвідношення понять «правова допомога», «юридична допомога», «професійна правнича допомога»

Сердюк Н. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави

Станік С. Р. Юридична відповідальність народних депутатів України як елемент їхнього конституційно-правового статусу

Фетько Ю. І. Ґенеза правової регламентації міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст)

Ярошенко О. І. Окремі аспекти правового регулювання міграційних процесів і протидії нелегальній міграції

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Басай О. В. Реалізація принципу судового захисту цивільних прав та інтересів

Бондаренко О. М. До характеристики гарантій вирішення податкового спору

Головко К. В. Систематизація муніципального законодавства України: визначення поняття

Гуйван П. Д. Темпоральний аспект судового розсуду як механізму справедливого судочинства

Зварич Р. В. Регулятивна функція права в традиційній правовій сім’ї

Копитова О. С. Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти

Луців М. С. Загальнотеоретична характеристика поняття та способів захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла

Менджул М. В. Принципи сімейного права в Естонії, Латвії та Литві

Ніколаєнко І. Р. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав пасажирів під час перевезень у міському та приміському сполученні

Орел А. О. Ретроспектива зародження нотаріального посвідчення договору дарування

Устюшенко С. Е. Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі

Шимон Л. С. Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання

Шуляк Д. О. Захист інвестицій у країнах-членах Європейського Союзу та можливість застосування їхнього досвіду в Україні в контексті економічної безпеки

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бірюкова А. М. Монополія адвокатури як прояв впливу глобалізації

Іваник О. М. Принципи адміністративно-правового регулювання оборонно-промислового комплексу України

Чаплинська Ю. А. Ґенеза реформування органів прокуратури до набуття Україною статусу незалежної держави

Яковенко Р. В. Історичні передумови виникнення та розвитку державного регулювання зайнятості населення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Калгушкін Ю. Л. Принцип територіальної оборони України

Пугач Д. О. Сучасний стан правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

Світлична Ю. О. Організаційно-правові форми участі органів місцевого самоврядування у сфері іноземного інвестування

Троян В. А. Права й свободи людини та інтереси держави як об’єкт публічно-сервісної діяльності Національної поліції

Чопик Н. В. Інші парламентські утворення та їх роль у забезпеченні прав і свобод людини й громадянина

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грищенко Р. С. Оскарження рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в комісії по трудових спорах

Сіроха Д. І. Суб’єкти нормотворчості у сфері праці

Тетеря В. М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення кадрового забезпечення Національної поліції України

Уварова Н. В. До поняття принципів розгляду індивідуальних трудових спорів у позасудовому порядку

Чурсін О. В. Поняття професійної компетентності державного службовця

Яковлєва Г. О. Характеристика основних етапів становлення та розвитку сфери соціального забезпечення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ковальська В. В. Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

Степанченко О. О. Теоретичні засади систематизації факторів етнорелігійного тероризму

Фаринник В. І. Засади здійснення відомчого контролю під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бахчев К. В. До питання способів учинення хуліганства неповнолітніми

Береза Ю. М. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами

Герасимчук С. С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку

Карпенко Д. О. Організаційні та правові основи техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування дорожньо-транспортних пригод

Лубенцов А. В. Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи

Птушкін Д. А. Організаційні заходи та визначення напрямів розслідування шахрайств, учинених щодо об’єктів нерухомого майна громадян, відповідно до типових слідчих ситуацій

Саковський А. А . Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами та іншими службами Національної поліції на етапі документування фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами

Свінціцька О. П. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації

Цуцкірідзе М. С. Щодо поняття та структури кримінальної процесуальної компетенції слідчого

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Березан А. В. Державний контроль щодо законності реалізації господарських правовідносин

Когутич І. І. Конкурсний порядок заміщення вакантних посад в органах нотаріату: поняття та шляхи імплементації в національну правову систему

Косткіна О. О. Повноваження Вищого господарського суду України як складник правового статусу

Курило Т. С. Корупція в органах нотаріату: стан, тенденції та причини поширення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойчук А. Ю. Розвиток юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: ґенеза, генетичні зв’язки

Бортник С. М. До проблеми визначення поняття відбору на службу в Національну поліцію України

Боршош І. С. Напрямки удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує діяльність обласної державної адміністрації щодо забезпечення законності та правопорядку в регіоні

Бригінець А. В. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах

Бухтіярова І. Г. Норми адміністративного права в системі правових засад захисту дитинства та материнства в Україні

Гавловський І. А. Адміністративно-правові відносини у сфері електронно-цифрового підпису

Горбач А. М. Структура адміністративно-правових відносин

Горбач М. І. Особливості правового статусу суб’єктів публічної адміністрації

Григор’єв М. В. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання інформаційного забезпечення адвокатської діяльності в Україні та його окремих елементів

Єщук О. М. Адміністративна відповідальність у сфері охорони територій історико-культурного значення

Запотоцька О. В. Щодо питання адміністративної відповідальності Національного банку України

Іванцов В. В. До проблеми визначення загальноправових принципів залучення громадськості до заходів із запобігання корупції

Калашнікова О. В. Роль і значення запровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного контролю

Кібець Д. В. Поняття, мета та завдання валютного регулювання

Красногор О. В. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Легка О. В. Основоположні засади правового регулювання адміністративної відповідальності в Україні

Лисенко С. С. Адміністративна відповідальність у сфері торгівлі

Лисенко Ю. О. Розвиток і становлення інституту представництва в адміністративному процесі в Україні

Маркін С. І. Ознаки адвокатської таємниці як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Мирошниченко М. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізації світового інформаційного простору

Невзоров О. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності прокуратури в Україні

Пітатєлєв В. Г. Землі сільськогосподарського призначення в Україні як об’єкт адміністративно-правового захисту

Подорожній А. Ю. Вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Ртищева Т. О. Принципи адміністративної діяльності помічника народного депутата України

Смолій І. В. Актуальні питання дотримання міжнародних зобов’язань в адміністративному судочинстві України

Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адміністрації

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"