Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Я. В. Артеменко Концепція інтернет-правовідносин в сучасній доктрині права України

К. М. Глуховеря Історико-правовий розвиток поняття інтересу в пам’ятках вітчизняного кримінального законодавства (до початку ХХ століття)

С. Ч. Жельне Становлення й розвиток принципів господарського провадження у радянській Україні

Г. Ю. Зубко Правовий зміст поняття «інфраструктура»

І. А. Куровська До питання щодо еволюції доктринального тлумачення принципу верховенства права в правових доктринах провідних європейських держав

Я. О. Цанько Історико-правовий аналіз становлення та розвитку превенції у діяльності правоохоронних органів (з часів існування Російської імперії до сьогодні)

В. І. Сировацький Онтологічні засади темпорально-просторового виміру правової сфери

Д. Ю. Толстоносов Поліваріативність підходів до визначення понять «громадська безпека» та «громадський порядок»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. В. Баско Класифікація органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації державної влади

Ж. В. Грушко До питання про правову природу договору про співробітництво територіальних громад

Ю. Р. Мірошніченко Проблеми конституційно-правового забезпечення принципу єдності судової практики

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

К. Р. Добкіна Становлення законодавчих засад участі у цивільному судочинстві прокуратури (друга половина ХХ століття)

М. М. Ковальський Проблемні питання біоетики в цивільно-правовому регулювання під час вилучення органів у померлого

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. О. Вайленко Педагогічна діяльність як вид професійної трудової діяльності, що конкретизує право на працю та визначає умови його реалізації у формі трудового договору

О. О. Войтенко Принципи трудового права в системі засобів правового регулювання трудових відносин

С. М. Губський Стан правового регулювання праці працівників фермерських господарств

В. І. Отрудько Проблемні аспекти соціального і правового захисту громадян, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції

М. В. Панченко Локальний рівень забезпечення гідної праці державних службовців

М. М. Чекан Поняття та елементи механізму публічного адміністрування соціального захисту

Ю. І. Шпарага Теоретичні аспекти соціального захисту населення як об’єкту публічного управління

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Р. О. Арсірій Інформаційно-правові норми у сфері забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні

Т. М. Вовчук До питання визначення правової категорії «основоположні права ветеранів війни та учасників бойових дій»

А. В. Галюк Особливості розгляду територіальними органами Національної поліції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

М. А. Данилевський Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення незалежності суддів в Україні

П. В. Євдокимов Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації в Україні

А. Л. Замахін Адміністративно-правове регулювання взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування

В. О. Іванцов Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення: систематизація та розкриття змісту

І. А. Кабанова Структура адміністративно-правового статусу суб’єктів митних правовідносин

І. С. Кирик Правова природа взаємодії Національної поліції України та Державної міграційної служби у сфері протидії неконтрольованій міграції

С. В. Книш Загальна характеристика підстав виникнення та розвитку адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я

Д. В. Крилов Мета та завдання державної податкової політики в Україні

Ж. М. Мельник-Томенко Принципи гласності судового процесу і відкритості інформації щодо справи: правова природа та наукові підходи до її визначення

Ю. М. Ніронка Особливості становлення та розвитку адміністративно-правового забезпечення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади в Україні

О. Г. Оксюта До проблеми визначення принципів адміністративно-правового регулювання адміністративного судочинства

А. В. Остропілець Основні напрямки науково-методичного забезпечення діяльності судово-експертних установ України

В. В. Пацкан Організація роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України

А. В. Потопальський Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні

А. А. Приходько Феноменологія корупції в Україні: історичний та нормативний аспект

Г. В. Путято Правова природа принципів державної політики меценатства в Україні

Б. О. Зирін Поняття та ознаки фізкультурно-оздоровчої діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання

М. С. Ткаченко Організаційні засади забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами

С. В. Шахов Адміністративно-правова норма: аналіз поняття та характерних ознак

Р. В. Щупаківський Основні поняття та категорії адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах Принципи участі громадськості в підвищенні функціонування органів виконавчої влади в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Бардачов Правове регулювання запобігання злочинам, що вчиняються працівниками патрульної поліції Національної поліції України

І. А. Волков Про значущість й напрями використання оперативно-розшукової інформації, отриманої підрозділами внутрішньої безпеки в ході виявлення ознак злочинів, що вчиняються працівниками Національної поліції

О. В. Доброва Сутність криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами

О. В. Ігнатюк Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій як інструментів доказування у кримінальному провадженні

А. В. Каліновська Поняття та сутність процесу збирання та формування доказів у кримінальному провадженні

М. М. Коцур Поняття, принципи та функції кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків

В. І. Любченко Сучасна форма українського кримінального провадження та його загальна функціональна характеристика

Н. Р. Носевич Мета та завдання Державного бюро розслідувань щодо протидії злочинності

І. І. Холондович Практичні аспекти оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні

М. С. Чесакова Правове регулювання подолання протидії розслідуванню злочинів (запозичення досвіду зарубіжних країн)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Т. О. Арделян Злочини у сфері підприємницької діяльності

Р. С. Брухаль Особливості подання клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні

С. Ю. Задерейко Досвід деяких країн Європи у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх

Р. В. Кифлюк Судовий розгляд проваджень щодо насильства в сім’ї

Ю. В. Кифлюк Превентивна діяльність правоохоронних органів у запобіганні бандитизму

І. С. Курбатова Міжнародне співробітництво прокуратури України під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

С. В. Лупашку Історико-теоретичні аспекти становлення процесуального керівництва прокурора

Г. М. Мискова Взаємодія правоохоронних органів України та інших країн у запобіганні сексуальній експлуатації дітей

Ю. В. Юрчишин Представництво прокурором інтересів держави у справах про корупційні злочини

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик Зміни міжнародної системи безпеки в умовах трансформації міжнародного правопорядку: діяльність ОБСЄ

Д. О. Корінний Поняття торгівлі людьми з метою експлуатації праці у міжнародно-правовому контексті

А. І. Миронюк Регіoнaльні міжнaрoдні угoди прo oхoрoну тa зaхиcт мoрcькoгo cередoвищa

Л. В. Сорока Міжнародно-правове регулювання космічної діяльності

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"