Home page

Scientific articles submitted to the editorial board and meeting the formal criteria are considered at a meeting of the editorial board relatively their correspondence with the journal's subject matter and with a view to identify reviewers.
Review of materials, which meet subject matter, is completely anonymous for the author and reviewer.
Members of the editorial board are involved in the review process. Head of the editorial board is responsible for organizing articles review and complying with academic integrity.
The result of the review and the editorial decision are sent to the author (-s). The articles that need improving are sent to the author (-s) with specific recommendations for article's correction. Anonymity of reviewers is guaranteed by the editorial staff of the journal.
In case of rejection, the editorial board sends a motivated refusal to the author.

Прикарпатський юридичний вісник №5/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бедрій М. М. Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права

Бурдін М. Ю. Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії

Завгородній В. А. Інтерпретація поняття «юридична практика» у сучасній теорії права

Макеєва О. М. Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації правової системи

Мухін В. В. Роль індивідуальних правових актів у регулюванні суспільних відносин

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку влади й права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Іванцова З. А. Основні етапи розвитку комунального самоврядування у ФРН

Калинюк С. С. Правові позиції Конституційного Суду України та судова практика

Коваленко Р. О. Перспективи вдосконалення законодавства України щодо передвиборної агітації на виборах президента

Нечипорук К. О. Порядок припинення статусу закордонного українця

Рогач О. Я., Паніна Ю. С. Судова практика у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

Сарибаєва Г. М. Конституціоналізація правових основ публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Блажівська Н. Є. «Пропорційність» як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

Бойків І. М. Шлюб та фактичні шлюбні відносини в Україні: порівняльно-правовий аспект

Гордієнко А. В. Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір

Деревянко Б. В., Смолин Г. В., Туркот О. А. Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель

Клюєва Є. М., Панасевич В. Є. Організаційно-правові засади діяльності крюїнгових компаній в Україні

Марунич Г. І. Призначення та проведення експертизи у цивільній справі в контексті проблем затягування цивільного процесу

Мікуло К. Є. Зловживання процесуальними правами в корпоративних спорах

Павлова Ю. С. Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України

Панін В. С. До проблеми укладення в мережі Інтернет цивільно-правових договорів, що потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації

Рябченко Ю. Ю. Захист судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу: питання вдосконалення

Ступницький К. В. Договір як підстава виникнення правовідносин зберігання речей, що є предметом спору

Трагнюк Р. Р. Участь прокурора у виконавчому провадженні

Устінова-Бойченко Г. М., Войчук Т. В., Бусакевич А. В. Упровадження правового регулювання медіації під час вирішення цивільно-правових спорів

Шуст Н. Б., Ярошенко Т. С., Яценко А. В. Теоретико-правові питання кібербезпеки у сфері інтернету та її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боєва О. С. Щодо захисту трудових прав Конституційним Судом України

Бородкін М. В. Підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бондар В. В. Вплив концепції екологічного громадянства на формування стандартів захисту навколишнього природного середовища в ЄС

Заплітна І. А. Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Городецька І. А. До питання структури адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні

Діордіца І. В. Поняття та зміст кібернетичної деонтології

Іванов Ф. О. Теоретико-правові підходи до визначення адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів

Максіменцева Н. О. Методологічно-правові підходи щодо систематизації адміністративних засобів удосконалення державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр в Україні

Манжула А. А. Основні правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ

Панова Н. С. Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика

Пахомова А. О. Організаційно-правові засади державного управління науковою діяльністю в аграрній сфері України

Пєтков С. В. Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства

Савчук О. В. Засади реалізації державної політики щодо трудової міграції

Стасюк О. Л. Сутність адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції української держави

Фещук В. В. Правовий статус агентів валютного контролю

Чорна Т. В. Проблемні питання уточнення податкової звітності під час реалізації податкового обов’язку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Юровська В. В. Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Гужва О. І., Царюк С. В. Актуальні питання перебування жінки з дитиною у дільниці соціальної реабілітації

Драган О. В. Спеціальна конфіскація: питання теорії та судової практики

Михайленко Д. Г. Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній та приватній сферах у законодавстві України

Мокляк C. В. Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України

Сотула О. С. Об’єкт у системі злочинів проти життя людини

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Єфімов М. М. До питання проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти моральності

Фоміна Т. Г. Екстрадиційний арешт: правова регламентація та практика застосування

Шапутько С. В. Класифікація повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян

Шульга Н. В. Допустимість відомостей, отриманих за результатами відеоконференції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гуйван П. Д. До питання про визначеність судового правозастосування

Єфіменко Ю. О. Статус капітана морського судна у докласичному міжнародному морському праві

Краснікова О. В., Самкова М. С. Вплив міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС) на сучасну практику перевезення вантажів

Шевчук О. О. Договірні механізми захисту персональних даних у Європейському Союзі

РЕЦЕНЗІЇ

Карабін Т. О. Рецензія на монографію Ю. О. Легези «Публічне управління у сфері використання
природних ресурсів: адміністративно-правові засади»

Прикарпатський юридичний вісник №3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бичковський Є. Л. Науково-практичний коментар: роль та значення у правовому житті України

Іляшко О. О. Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни

Мішегліна В. М. Класифікація правових символів як семіотичної ознаки сучасної держави

Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Магновський І. Й. Особливості референдної демократії в Україні: конституційно-правовий аспект

Неуров А. О. До визначення тенденцій конституційного розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Браславський Р. Г. Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів у контексті відносин, пов’язаних з уникненням подвійного оподаткування

Булгаков О. С. Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми

Буряк К. М. Причини й умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні

Волк Н. В. Стандартизація, сертифікація та ліцезування як управлінський процес фармацевтичної галузі України

Губанов О. О. Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA «Принципи державного управління»

Дамірчиєв М. І. Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів: правові аспекти

Денисова А. В. До питання про особливості адміністративного нагляду органів виконавчої влади в екологічній сфері

Калугин Є. П. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення виконання рішень про накладення адміністративного штрафу за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та шляхи його запозичення в законодавство України

Легеза Ю. О. Досвід зарубіжних країн зі здійснення публічного управління щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів

Легенький М. І. Адміністративні процедури як чинник забезпечення якості надання освітніх послуг

Лесько Н. В. Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет

Лук’янцев С. О. Трансформація правового регулювання податку на прибуток підприємств: податковий та бюджетний аспекти

Островський С. О. Особливості організації взаємодії Національної Гвардії України зі Збройними силами України

Соболєва І. В. Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його процесуального статусу

Хоменко А. В. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення спорів з використання природних ресурсів: постановка проблеми

Цвіркун Ю. І. Значення адміністративних процедур при вирішенні публічно-правових спорів із колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

Шоптенко С. С. Щодо змісту поняття «правоохоронний орган»

Шумейко І. П. Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Діордіца І. В. Напрями державної політики кібербезпеки

Корсун В. П. Деякі аспекти предмета злочину за безгосподарське використання земель

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Запотоцький А. П. Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів

Прикарпатський юридичний вісник №4/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кладченко А. О. Перехідний етап становлення антикорупційного законодавства України (1996–2004 роки)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Швець Ю. Ю. Порядок та підстави обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я в законодавстві України та зарубіжних країн

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Жданкіна Л. К. Недопустимість припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог

Кимлик Н. В., Вергун О. І. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання договору оренди транспортних засобів за цивільним законодавством України

Кравчик М. Б. Процедурні особливості повернення судового збору в Цивільному судочинстві України

Цицюрська Ю. К. Особливості відповідальності управителя та установника управління за договором управління цінними паперами

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк О. О. Напрями застосування та види цифрових технологій у праві

Браславський Р. Г. Вплив принципу стабільності на регламентацію відносин у податково-правовій сфері

Вернигора В. В. Зарубіжний досвід правового регулювання військово-службових відносин під час особливого періоду

Гончаренко Г. А. Визначення та надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового врегулювання

Дорошенко Д. П. Функції податково-правового примусу

Коров’як О. Я. Публічне управління у сфері фінансів України

Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах позаблокового статусу

Хомиишин І. Ю. Запровадження інституту освітнього омбудсмена в Україні

Шишканов О. А. Особливості встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Шумейко І. П. Напрями підвищення значення суб’єктів публічного адміністрування в Україні в превенції та фіксації порушень корпоративних прав

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Курилюк Ю. Б. Деякі сучасні кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення прикордонної безпеки держави

Магас Н. З. Способи зменшення латентності корупційної злочинності

Чугуніков І. І. Поняття об’єкта злочину та проблеми правозастосування

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бобік В. П. Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення

Касапоглу С. О. Щодо стадій реалізації норм кримінального процесуального права

Прикарпатський юридичний вісник №2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Kitaika O. V. Children’s rights as constitutional principle rather than service delivery objective

Кушнір С. М. Системний аналіз вищої освіти як правової категорії

Линдюк С. С. Староста як представник громади у відносинах із місцевою радою

Чехович Т. В. Правові та історичні передумови закріплення конституційного принципу рівності громадян перед законом у Конституції України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ткаченко М. В. Особливості укладення договору довічного утримання на користь третьої особи

Турчак І. О. Медичне право в юридичній освіті

Frolov O. M. Arbitrability of disputes arising out of public procurement Аgreements in Ukraine: Рerspectives after Draft Law No. 6232 Becomes a law

Чайковська А. В. Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антонова Т. Л. Контроль і нагляд за поводженням з відходами

Бериславська О. М. Особливості інформаційно-правової політики України в умовах «гібридної війни»

Болокан І. В. Додержання як форма реалізації адміністративно-правових норм

Войнолович С. Ю. Правове регулювання предметної підсудності адміністративних справ в аспекті забезпечення територіальної доступності до адміністративних судів першої інстанції

Дорошенко Д. П. Государственное принуждение в сфере налогообложения в Соединенных Штатах Америки

Єщук О. М. Рослинний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони: теоретичні аспекти

Легеза Ю. О. Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України

Овсянніков Є. С. Природа та багатоаспектність поняття «бюджет»

Гнатюк С. С., Сидор М. Я. Перспективи удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності (на прикладі патрульної поліції України)

Сіренко Д. О. Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України

Слюсаренко С. В. Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення оптимізації фінансування адміністративно-правових земельних відносин

Чорний О. А. Роль принципу фіскальної достатності в забезпеченні балансу інтересів суб’єктів податкових правовідносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Ніколайчук О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ахметов Р. Р. Договірний механізм регулювання газового ринку Європейського Союзу

Зайченко Ю. І. «Доктрини ефекту» – метод врегулювання державами суперечок щодо транскордонного негативного впливу антиконкурентної поведінки

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"