Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бровко Н. І. Відродження національної виховної та освітянської діяльності наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Добренька Н. В. Правове становище осіб з особливими потребами у сфері медичного обслуговування

Куфтирєв П. В. Правові системи давніх держав Месопотамії як джерела для формування концептів доказового права

Мозолюк-Боднар Л. М. Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання

Федін М. І. Історико-правові аспекти ревіндикації храмів та майна Православної церкви у Польщі 1918–1939 рр.

Харченко Н. П. Види правових режимів: плюралізм наукових підходів

Цуркан-Сайфуліна Ю. В., Макаренко В. В. Сучасні філософсько-правові концепції засад права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Басалюк Н. В., Таркін В. П. Історія твориться сьогодні: становлення четвертого покоління прав людини

Віткова В. С. До питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

Кісловський А. В. Преамбули статутів територіальних громад міст

Матейчук Р. І. Предмет діяльності парламентських комітетів

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Мамушкіна А. І. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану терористичним актом

Токарева В. О. Щодо питання творчості та штучного інтелекту

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гридін М. О. Процедурні правовідносини під час вирішення індивідуального трудового спору

Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід

Мельник О. Я. Конституція України та її роль в удосконаленні джерел права соціального забезпечення: сутність, новації, тенденції

Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

Неселевська А. А. Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб

Яцишин В. В. Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дейнега М. А. Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко А. В. Види соціально незахищених верств населення

Волік В. В. Порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів: поступове наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу

Запотоцька О. В. Загальна характеристика адміністративної відповідальності в сфері безпечності та якості харчових продуктів

Іванов І. Є. Поняття та сутність провадження в справах про адміністративні проступки

Коваленко А. А. Функції податкового права та способи їх реалізації в умовах сьогодення

Ковальчук О. В., Шолкова Т. Б. Застосування податкових пільг під час сплати податку на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду європейських країн

Крикун В. Б. Система чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах: теоретичні та практичні аспекти

Лесько Н. В. Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей

Маріц Д. О. Критерії класифікації інформаційних правових відносин в Україні

Негара Р. В. Система принципів проведення конкурсу у державній службі

Омелян В. О. Принципи адміністративного розсуду

Пахомов В. В., Бондаренко О. С. До питання про відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, відрядженних в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів

Припутень Д. C. Поняття, особливості примусу в службовому праві України, пов’язаного з юридичною відповідальністю

Семенова А. В. Щодо мети здійснення державного фінансового контролю державною аудиторською службою України

Сошников А. О. Щодо вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів

Спицька Л. В. Щодо якості здійснення публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації

Чорноус А. Г. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України

Шкляр С. В. Антимонопольний комітет України як суб’єкт контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Шурин О. А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бугера О. І. Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: основні проблеми та шляхи їх вирішення

Жмур Ю. М. Визначення понять «малолітній» та «неповнолітній» за кримінальним законодавством України та іншими законодавчими актами

Куцкір Г. М. Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочину в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз

Ситнік О. М. Кримінологічна типологія осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Тертична А. А. Відповідальність за невиконання судового рішення в окремих джерелах (пам’ятках) кримінального права на теренах України

Us O. V. Criminal and legal estimation of unfinished crime

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України

Негрич Н. М. Актуальні питання криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

Федчишина В. В. Криміналістичне забезпечення організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні економічних злочинів в Україні за часів НЕПу

Фещин М. А. Спосіб вчинення кишенькових крадіжок як елемент криміналістичної характеристики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абдуллаєв Р. А. Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти Російської Федерації та окремих осіб у зв’язку з діями, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України

Ващенко В. А. Функціональна характеристика інституту денонсації

РЕЦЕНЗІЇ

Тарасов О. В. Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці журналу та з метою визначення рецензентів.

Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії. Голова редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Результат рецензування та рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) з конкретними рекомендаціями з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

Прикарпатський юридичний вісник №6-1/2017

Прикарпатський юридичний вісник №6-1/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Барановський О. В. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку системи управління та організаційно-штатного забезпечення діяльності міліції незалежної України

Бондаренко А. І. Європейський суд з прав людини в механізмі правозахисної функції держави

Vodopian T. V. Meaning and Sources of Power in Mediation

Івченко Ю. В. Національна свідомість і патріотизм як чинники відродження Української держави

Липовець Ю. О. Толерантність у діяльності поліції України

Лісна І. С. Вплив суспільного устрою на право Київської Русі

Мазаракі Н. А. Зміст принципу конфіденційності медіаці

Матвійчук А. В. Проблеми розуміння обов’язків держави як правової категорії

Ошкадеров І. Г. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав людини та громадянина в умовах правової модернізації

Пряміцин В. Ю., Погорілий Р. Р. Реалізація права на вищу освіту

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гринь А. Принцип пропорційності та основні стандарти проведення негласних слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав людини

Нестерович В. Ф. Проблеми та перспективи прийняття Виборчого кодексу України

Пирога І. С. Виборчий бар’єр і представництво виборців

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Абрамов М. В. До питання співвідношення спадкування за правом представлення та усунення від права на спадкування

Артем’єва Н. П. Становлення правової допомоги в цивільному процесі за доби незалежності України

Бойків І. М. Особливості доказування у справах про встановлення факту перебування подружжя у фактичних шлюбних відносинах

Гуйван О. П. Превентивний правовий захист інформаційних ресурсів: особливості регулювання

Зайцева-Калаур І. В. До питання про недійсність авторського договору

Захаров П. С. Cутність доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Коваленко І. А. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: компаративістський аспект

Криса М. В. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням

Лєзін Є. Є. Порядок судового забезпечення доказів у цивільному процесі в Україні

Лукасевич-Крутник І. С. Поняття та особливості допоміжних транспортних договорів

Москалюк Н. Б. Гносеологічні аспекти націоналізації в системі набуття прав державної власності

Соколов О. М. Юрисдикційний захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб

Цвігун І. М. Правова природа та зміст договору іпотеки земельної ділянки

Цопіна Н. Л Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бортник С. М. Проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських

Величко Л. Ю. Проблема поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці військовослужбовців

Костюченко О. Є. Соціальний вимір трудового права

Сервецький І. В., Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Браславський Р. Г. Нормотворчі матеріальні принципи податкового права

Дука В. В. Право на звернення осіб, які не є громадянами України, при перетинанні державного кордону

Кригіна Д. Г. Транспортний податок: проблемні аспекти запровадження

Морозова В. О. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної виконавчої служби Украни: проблеми удосконалення

Нечаєв В. Е. Юридична природа класифікацій публічних послуг, що надаються підрозділами Національної поліції України

Цвіркун Ю. І. До питання здійснення судового контролю за діяльністю виборчих комісій під час місцевих виборів

Юровська В. В. Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації

Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бересток Б. П. Історичні аспекти створення та відродження Національної гвардії України

Годяк А. І. Деякі аспекти застосування принципу «єдиного вікна» під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю

Гусєва Є. І. До питання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України

Детюк А. М. Сутність об’єкта адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти

Діордіца І. В. Функції кібернетичної деонтології

Думчиков М. О. Недоліки системи оподаткування України та концептуальні підходи до їх вирішення

Запотоцька О. В. Поняття та стадії дозвільного провадження у сфері безпечності та якості харчових продуктів

Зливко С. В. Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення

Іванов С. В. Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні

Іванченко В. А. Недоліки законодавчих актів, якими урегульовано відносини у сфері мобілізації

Корнієнко Д. М. Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм

Палагнюк Д. В. Адміністративні обов’язки тілоохоронців в Україні

Проскура Г. М., Рощук М. В. Розвиток електронного урядування у сфері екології в контексті реалізації права на доступ до екологічної інформації

Рєзнік О. М. Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Солопенко В. В. Особливості правового регулювання видатків на параолімпійський спорт

Фатхутдінов В. Г. Місце громадської безпеки в системі національної безпеки

Харківський С. А. Адміністративно-правовий механізм раціонального використання земельних ресурсів

Хоменко А. В. Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства

Хомишин І. Ю. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Європейському освітньому просторі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Абакумова Ю. В., Грозовський І. М. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за вчинення злочину у співучасті в радянській Україні

Андрушко А. В. Кримінально-правова протидія викраденню людей у США

Берднік І. В. Особливості кваліфікуючих ознак злочину «забруднення моря»

Березовський А. А. Про окремі аспекти реформування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів кримінально-правового впливу на сучасному етапі

Бойко В. В. Кримінологічні показники тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України

Дідик С. Є., Кархут Р. В. Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща

Костенко Я. В. Психологічні та правові особливості дитячої злочинності

Купар Д. Ю. Кримінальна відповідальність у системі заходів кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види

Мокряк М. О. Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності

Піцик Ю. М. Кримінально-правова характеристика кіберзлочинів проти власності

Тіщенко Є. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди

Шкута О. О. Сучасні проблеми реалізації кримінально-виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-прикладний аспект

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Михайленко В. В. Співвідношення засад верховенства права і законності у кримінальному процесі України

Шурашкевич В. М. Допит свідків під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатчук Д. П. Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права

Жовтоніжко Л. М. Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики

Стрельцова Є. Д. Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір

СУДОУСТРІЙ

Федорова Т. C. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської юстиції України

Прикарпатський юридичний вісник №5/2017

Прикарпатський юридичний вісник №5/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бедрій М. М. Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права

Бурдін М. Ю. Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії

Завгородній В. А. Інтерпретація поняття «юридична практика» у сучасній теорії права

Макеєва О. М. Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації правової системи

Мухін В. В. Роль індивідуальних правових актів у регулюванні суспільних відносин

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку влади й права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Іванцова З. А. Основні етапи розвитку комунального самоврядування у ФРН

Калинюк С. С. Правові позиції Конституційного Суду України та судова практика

Коваленко Р. О. Перспективи вдосконалення законодавства України щодо передвиборної агітації на виборах президента

Нечипорук К. О. Порядок припинення статусу закордонного українця

Рогач О. Я., Паніна Ю. С. Судова практика у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

Сарибаєва Г. М. Конституціоналізація правових основ публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Блажівська Н. Є. «Пропорційність» як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

Бойків І. М. Шлюб та фактичні шлюбні відносини в Україні: порівняльно-правовий аспект

Гордієнко А. В. Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір

Деревянко Б. В., Смолин Г. В., Туркот О. А. Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель

Клюєва Є. М., Панасевич В. Є. Організаційно-правові засади діяльності крюїнгових компаній в Україні

Марунич Г. І. Призначення та проведення експертизи у цивільній справі в контексті проблем затягування цивільного процесу

Мікуло К. Є. Зловживання процесуальними правами в корпоративних спорах

Павлова Ю. С. Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України

Панін В. С. До проблеми укладення в мережі Інтернет цивільно-правових договорів, що потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації

Рябченко Ю. Ю. Захист судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу: питання вдосконалення

Ступницький К. В. Договір як підстава виникнення правовідносин зберігання речей, що є предметом спору

Трагнюк Р. Р. Участь прокурора у виконавчому провадженні

Устінова-Бойченко Г. М., Войчук Т. В., Бусакевич А. В. Упровадження правового регулювання медіації під час вирішення цивільно-правових спорів

Шуст Н. Б., Ярошенко Т. С., Яценко А. В. Теоретико-правові питання кібербезпеки у сфері інтернету та її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боєва О. С. Щодо захисту трудових прав Конституційним Судом України

Бородкін М. В. Підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бондар В. В. Вплив концепції екологічного громадянства на формування стандартів захисту навколишнього природного середовища в ЄС

Заплітна І. А. Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Городецька І. А. До питання структури адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні

Діордіца І. В. Поняття та зміст кібернетичної деонтології

Іванов Ф. О. Теоретико-правові підходи до визначення адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів

Максіменцева Н. О. Методологічно-правові підходи щодо систематизації адміністративних засобів удосконалення державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр в Україні

Манжула А. А. Основні правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ

Панова Н. С. Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика

Пахомова А. О. Організаційно-правові засади державного управління науковою діяльністю в аграрній сфері України

Пєтков С. В. Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства

Савчук О. В. Засади реалізації державної політики щодо трудової міграції

Стасюк О. Л. Сутність адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції української держави

Фещук В. В. Правовий статус агентів валютного контролю

Чорна Т. В. Проблемні питання уточнення податкової звітності під час реалізації податкового обов’язку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Юровська В. В. Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Гужва О. І., Царюк С. В. Актуальні питання перебування жінки з дитиною у дільниці соціальної реабілітації

Драган О. В. Спеціальна конфіскація: питання теорії та судової практики

Михайленко Д. Г. Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній та приватній сферах у законодавстві України

Мокляк C. В. Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України

Сотула О. С. Об’єкт у системі злочинів проти життя людини

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Єфімов М. М. До питання проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти моральності

Фоміна Т. Г. Екстрадиційний арешт: правова регламентація та практика застосування

Шапутько С. В. Класифікація повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян

Шульга Н. В. Допустимість відомостей, отриманих за результатами відеоконференції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гуйван П. Д. До питання про визначеність судового правозастосування

Єфіменко Ю. О. Статус капітана морського судна у докласичному міжнародному морському праві

Краснікова О. В., Самкова М. С. Вплив міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС) на сучасну практику перевезення вантажів

Шевчук О. О. Договірні механізми захисту персональних даних у Європейському Союзі

РЕЦЕНЗІЇ

Карабін Т. О. Рецензія на монографію Ю. О. Легези «Публічне управління у сфері використання
природних ресурсів: адміністративно-правові засади»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2018. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"