Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. С. Кобко-Одарій
Правовий менталітет молоді (на прикладі молоді українського народу)

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Методологія правових явищ в умовах сучасного правового дискурсу

В. О. Лепеха, В. Ю. Пряміцин
Свобода як цiннiсть права в умовах правового режиму воєнного стану

Я. В. Полєва, Є. В. Дергачов
Правовий нігілізм: теоретичний та практичний аспекти

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Шаульський
Проблеми локальної демократії України в контексті законодавчих ініціатив

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану

Ю. І. Башкірова
Визначення достовірності показань свідків у господарському судочинстві

Ю. С. Канарик
Особливості права користування чужими речами в Стародавньому Римі та його вплив на сучасне цивільне право України

М. М. Кириленко
Самозахист як неюрисдикційна форма захисту прав і законних інтересів міських рад у господарських відносинах

С. М. Лепех
Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг

Н. Б. Москалюк, В. М. Слома
Роль юридичних клінік у механізмі захисту прав людини

О. Г. Привиденцев
Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану

Д. С. Рябов
Дослідження правового статусу адвоката як внутрішнього суб’єкта, який здійснює юридичне обслуговування суб’єкта господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. М. Князькова
Напрями соціального захисту населення у зв’язку з військовою агресією Росії проти України

О. С. Ковальов
До питання трудової мобільності інтелектуального потенціалу України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга, І. В. Ігнатенко, Д. В. Федчишин
Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Л. Литвин
Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану

В. І. Палько
Актуальні проблеми видворення у системі заходів адміністративного примусу

І. Є. Підберезних
Сектор безпеки Литви як об’єкт адміністративно-правового регулювання

А. А. Чепіжко
Актуальні питання порядку видачі зброї в період дії воєнного стану проти збройної агресії Російської Федерації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Алієва
Вплив об’єктивних ознак неповаги до працівника правоохоронного органу на принципи криміналізації цього діяння

С. І. Бугера
До питання запобігання корупції та організованій злочинності у сфері економіки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Н. В. Копча
Проблемні аспекти призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

РЕЦЕНЗІЇ

С. О. Ковальчук
Рецензія на монографію І. В. Ракіпової «Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні України»

2022

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Авторам

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, юридична наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у 13 видань з юридичних наук:

- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

- Lex Sportiva;

- Часопис цивілістики;

- Юридичний вісник;

- Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

- Юридичний науковий електронний журнал;

- Адміністративне право і процес;

- Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції;

- Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки;

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

- Держава та регіони. Серія: Право;

- Нове українське право;

- Customs Scientific Journal.

Інформація про можливість подання статті в «Прикарпатський юридичний вісник» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва, Ю. О. Бобров, Д. Д. Іл’юк
Перспективи розвитку юридичної служби збройних сил України в контексті міжнародного досвіду організації діяльності військово-юридичних служб армій країн-членів НАТО

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Правова регламентація виправно-трудової системи в Українській РСР (1970–1990 рр.)

Г. Г. Дедурін
Правові засади державної політики Чехословаччини щодо неслов’янських національних меншин (1946–1948 рр.)

В. А. Санжаров
Оформлення системи церковного права в Західній Європі у XII столітті. Декрет Граціана

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Т. І. Бондар
Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства

С. А. Петреченко
Шляхи вдосконалення конституційного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у сфері виборчого права в Україні в умовах євроінтеграції

Б. М. Шамрай
Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. А. Лісний, В. Ф. Коваленко, Д. Л. Стрілко
Становлення правового нагляду за маржинальними операціями з цінними паперами в Україні

П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук
Право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в розподілі прибутку товариства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Антонюк
Сучасний етап децентралізації та нової територіальної організації влади

К. В. Бартащук
До питання адміністративно-правового забезпечення бюджетної безпеки України

А. І. Виноградова
До питання визначення сутності публічної служби у судах

Г. С. Гудкова
Регуляторна діяльність національного банку україни: особливості правового регулювання

Є. О. Жукова
Зовнішні та внутрішні види публічного адміністрування

S. I. Moskalenko, O. I. Moskalenko
Features of state regulation of social responsibility of business in the transport industry

В. В. Повидиш
Державне оборонне замовлення як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Л. Л. Савранчук
Сутність та місце адміністративної процедури в системі адміністративного права як центрального інституту галузі права

О. А. Сокуренко
Діяльність Пенсійного фонду України як основного органу публічної адміністрації у сфері пенсійного забезпечення

О. С. Чайка
Темпоральні характеристики у судовому адміністративному процесі як основа обчислення процесуальних строків при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

А. С. Ярошенко
Теоретико-правові питання взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. П. Ємельянов, В. Б. Харченко
Особливості законодавчої конструкції та визначення форми вини кримінальних правопорушень з похідними наслідками

Л. А. Коростельова
Розвиток кримінологічної методології в контексті обчислювальної соціальної науки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. І. Ревенко
Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції після прибуття на місце незаконного видобування вугілля

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. К. Канєнберг-Сандул, В. В. Форманюк
Особливості правового регулювання електронного управління в ЄС

А. В. Кісіль, І. В. Костенко
Особливості участі неповнолітніх в збройних конфліктах на сході Україні та за кордоном

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2019

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2019

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. О. Кравцова
Роль міжнародних релігійних конфесій у врегулюванні релігійних правовідносин

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Золотоноша
Розвиток держави та територіальних громад в процесі децентралізації

О. Г. Курчин
Міжнародні правові стандарти як джерело регулювання містобудівної діяльності

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. І. Байбак
Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання обмежень у правовому становищі суддів (на прикладі Польщі і Китаю)

О. О. Воронятніков
Поняття економічних заходів публічного адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. О. Балик
Пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства, яке визначає правові засади застосування заохочень до працівників поліції

О. В. Карпушова
Судова практика щодо виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді в Україні

С. Ю. Куксін
Гарантії для працівників, обраних на виборні посади в органах місцевого самоврядування

І. О. Лях
До характеристики окремих етапів процедури медіації при вирішенні трудових спорів в Україні

Л. В. Можечук
Характеристика загальних юридичних гарантій пенсійного забезпечення працівників освіти

О. П. Сайнецький
Класифікація функцій кодифікації соціального законодавства

О. П. Сорока
Моральна шкода внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: деякі актуальні питання

В. О. Швець
Проблемні питання правового регулювання механізму забезпечення стабільності трудових відносин

К. В. Шкарупа
Повноваження окремих органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Д. Анохін
До характеристики мети, завдань та функцій керівного складу органів Національної поліції

Б. В. Богдан
Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення

В. П. Босий
Поняття юридичних гарантій адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

О. В. Запотоцька, В. О. Тімашов
Деякі аспекти правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та законодавчі новації щодо посилення адміністративної відповідальності за їх вчинення

В. О. Іванцов
Роль принципів адміністративного права у питаннях формулювання державної політики України

В. В. Кузик
Організація запобіжної діяльності підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України

О. В. Кузнецова
Умови легалізації фізичної особи як підприємця

Г. Ю. Лук’янова
Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: теоретичні підходи та методологія дослідження

В. В. Нікітін
До проблеми зловживання правом у сфері оподаткування

А. В. Осипчук
До проблеми визначення шляхів удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію прокуратури України з іншими правоохоронними органами

В. С. Селюков
Характеристика вищих органів державної влади як суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності

І. В. Скакун
Принципи діяльності Національної поліції щодо протидії домашньому насильству

А. С. Cмик
До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських

О. М. Фесенко
Щодо механізму адміністративно-правовго регулювання та захисту інвестиційної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. С. Березняк
Теоретико-прикладні засади протидії розслідуванню кримінальних правопорушень на первинному та вторинному ринках нерухомості

М. М. Забарний
Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення

В. Я. Конопельський, О. А. Гритенко
Аналіз кримінальних проступків в системі злочинів проти власності в діючому Кримінальному кодексі України: законодавчі очікування

О. С. Олійник
Вплив рішень Конституційного Суду України на становлення та розвиток системи принципів права

В. В. Свірець
Особливості матеріально-технічного забезпечення реформування пенітенціарної системи

Ю. Ю. Чуфрин
Механізм злочинної діяльності як спосіб взаємодії злочинної організації із середовищем

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. М. Бігунець
Процесуальні можливості сторони захисту під час здійснення досудового розслідування в режимі відеоконференції

І. М. Вигівський
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики захоплення заручників

Д. М. Кратко
Деякі концепції допустимості доказів у кримінальному процесі

О. В. Ткаченко
Детермінанти вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу

П. Р. Трясун
Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо хуліганства, вчиненого у публічних місцях

Ю. О. Чечіль
Щодо особливостей ототожнення нерухомого майна в ході судової оціночно-будівельної експертизи

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"