Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. В. Борисова
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, як різновид адміністративного правопорушення

Ю. М. Буланова
Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права

М. О. Демідова
Щодо гібридності правової природи суб’єктів публічного адміністрування

П. В. Євдокимов
Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації в Україні

В. М. Зінухова
Створення фінансово-правових основ стимулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні

В. В. Коваленко
Захист адміністративними судами прав на публічну інформацію про стан довкілля як складник національної безпеки України

М. В. Кочеров
Місце та роль Національної поліції в системі реформ МВС України

М. О. Куц
Особливості врегулювання деяких категорій податкових спорів щодо трансфертного ціноутворення

О. Ю. Максименко
Особливості обліку і зберігання Національного архівного фонду

В. Р. Нестор
До питання визначення поняття «місто» в Україні та Сполученому Королівстві

В. В. Хейлик
Методологічні засади запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту підрозділами Національної поліції України

В. Д. Черній
Складові cистеми органів місцевого самоврядування в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

К. М. Подлєгаєв
Застосування судових прецедентів у кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Матвєєвський, Б. В. Бабін
Міжнародно-правові стандарти судової експертизи та їх національна реалізація

Т. А. Грабович
Первинні та вторинні норми міжнародного права в контексті питання відповідальності держави

А. Л. Колодчина
Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи

І. С. о. Нуруллаєв
Судові рішення в системі джерел міжнародно-правового регулювання співробітництва у протидії злочинності

Прикарпатський юридичний вісник №1-2/2019

Прикарпатський юридичний вісник №1, Том 2 / 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. С. Заяць Антропологічна константа професійної адвокатської діяльності

Г. В. Козяр Соціальна відповідальність як імператив правової держави: теоретичні засади наукового дискурсу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Р. Нестор Поняття «територіальна громада» в Україні та Сполученому Королівстві

О. М. Таваткиладзе Створення Одеської судової палати як основний елемент судової реформи 1864 року в Російській імперії

С. А. Чванкін Електронний доказ як засіб доказування в цивільному судочинстві

О. І. Янушкевич Збереження місця роботи (посади) – одна із основних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. В. Бурлаченко Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю як інститут трудового права

О. В. Пасечнік Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України та окремих зарубіжних країн

Ю. А. Чуприна Деякі актуальні питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників в аспекті міжнародної співпраці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Юркевич Особливості правової охорони лісів в Австрійському лісовому законі 1852 р

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. В. Борисова Підстави адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Ю. Г. Бронова Правова основа літакобудування: сучасний стан та перспективи

О. В. Григоренко Зарубіжний досвід реалізації принципу дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції

А. О. Даниленко Принципи національного врядування для країн-кандидатів та потенційних кандидатів на членство у Європейському Союзі (на прикладі України)

М. В. Кармаліта Судове провадження як наслідок захисту порушеного інтересу у сфері оподаткування: практика ЄСПЛ та баланс приватного і публічного інтересу

М. В. Кочеров Сучасна доктрина реформ в органах Національної поліції України

Д. С. Левченко Система адміністративного інструментарію суб’єктів громадянського суспільства у публічному адмініструванні в Україні

Я. І. Маслова Адміністративний нагляд: сутність та процедура застосування

А. Б. Маслова Поняття та різновиди суб’єктів публічного адміністрування

В. С. Нікіфоренко Правове та організаційне забезпечення функціонування системи суб’єктів у сфері безпеки державного кордону в України

В. Ю. Оксінь До питання про визначення поняття публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні

А. В. Олійник Сутність відносин, пов’язаних із реалізацією соціально-економічних прав людини

Р. С. Осипчук Загальна характеристика системи антикорупційного менеджменту Національного антикорупційного бюро України

О. Є. Панфілов, Т. І. Білоус-Осінь Адміністративний розсуд у діяльності суб’єктів публічної адміністрації

К. О. Пристінська Адміністративно-правові засоби протидії незаконному обігу наркотичних речовин

Ю. О. Рева Верифікація антикорупційної декларації

О. М. Стець Характеристика основних прав державного службовця як суб’єкта державно-службових правовідносин

С. С. Теленик Щорічні звернення Президента України в системі стратегічних правових актів

В. Д. Черній Президентські концепції розвитку системи органів місцевого самоврядування в Україні

Ю. Ю. Швець Адміністративно-правові засади реалізації особою права на охорону здоров’я: ретроспективний огляд

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. П. Капітаненко Історико-правова природа регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

К. В. Калюга Профайлінг як сучасний засіб встановлення особи злочинця

К. М. Подлєгаєв Проблеми реалізації правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду України у кримінальних провадженнях

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Т. А. Грабович Сатисфакція як форма відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням.

Прикарпатський юридичний вісник №4/2020

Прикарпатський юридичний вісник №4/2020

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Завальнюк Еволюція концепції «справедливий суд» у конституційно-правовій доктрині

О. В. Кузьменко, Г. В. Берченко Статус Конституційного Суду України як судового органу

О. В. Митник Особливості судового захисту конституційних прав і свобод у межах Європейської системи захисту прав людини

В. Р. Нестор Міське самоврядування в Україні кінця XX – початку XXI століть

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. М. Бондарчук Особливості предмета біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

І. Ю. Гришко, М. С. Уткіна Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

І. А. Коваленко Правові наслідки укладення правочинів особами з вадами волі

Р. О. Юрків Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі)

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. В. Китайгородська Поняття «посадова особа» у трудовому праві

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. М. Сірант Гарантії реалізації права на сприятливе навколишнє природне середовище

Н. Я. Шпарик Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з дикими тваринами в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Р. І. Лемеха Принципи правового регулювання митних режимів в Україні

Ю. О. Оврамець Зміст та етапи адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків

М. І. Смокович Адміністративна юстиція та електронне судочинство в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

М. А. Матвійчук Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект

А. О. Хлопов Поняття та ознаки таємниці у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру

С. М. Школа Суб’єкт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Арешонков До питання вдосконалення суб’єктного складника технології техніко-криміналістичних досліджень

К. В. Гриненко Допустимість доказів, отриманих під час пред’явлення особи для впізнання

Л. В. Гусар Побудова пошукового портрета серійного злочинця

В. Ю. Первій Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Костиря Лідерство в багатонаціональному екіпажі: вимоги Міжнародної морської організації

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"