Прикарпатський юридичний вісник №2-3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. М. Єднак Історичний розвиток реформування системи правоохоронних органів в Україні (з давніх часів до утворення СРСР)

І. А. Куровська Розвиток доктрини верховенства права в історичній ретроспективі

О. Ю. Курцев Принцип унітаризму та система організації державної влади в Україні

О. А. Моргунов Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції

М. Г. Рожкова Історико-правові засади регулювання дошкільної освіти України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. С. Бакумов Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

А. Л. Деркач Особливості механізмів координації національних конституційних систем захисту прав людини

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

К. Р. Добкіна Становлення законодавства про участь прокурора у цивільному судочинстві (друга половина XVII – XIX століття)

В. Д. Мехеда Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка

І. О. Садовська Об’єкт оподаткування як підстава виникнення податкового обов’язку від здійснення адвокатської діяльності

Ю. В. Солошенко Кваліфікаційно-професійні вимоги до нотаріусів в Україні та США

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. К. Любимов Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні

Н. М. Обушенко До проблеми систематизації міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці

М. С. Райко Єдність і диференціація у правовому регулюванні оплати праці

Р. Т. Чернега Методологічні основи дослідження охорони праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. В. Дегтярьова Агропромисловий комплекс України як предмет адміністративно-правового регулювання

Г. С. Корнієнко Сучасні методи дослідження агробізнесу як правової категорії

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Білоус Історико-політичне тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: поняття, прийоми та правила

А. П. Богданов Адміністративно-правові засади публічного адміністрування у сфері земельних відносин в Україні

С. С. Богун Досвід країн Європи щодо реалізації правоохоронної функції митними органами та можливості його використання в контексті вдосконалення принципів реалізації правоохоронної функції ДМС України

О. М. Бондаренко До характеристики етапів вирішення податкового спору у адміністративному порядку

О. В. Брусакова Державне регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів в Україні

К. Л. Бугайчук Правові основи діяльності Національної поліції України

Л. Ю. Веселова Принципи права в методології адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки

Р. З. Голобутовський Характеристика повноважень суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади

М. А. Данилевський Сутність адміністративно-правових засад незалежності суддів в Україні

П. В. Євдокимов Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації України

С. В. Журавльов Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань та можливості його використання в Україні

А. В. Заболотний Щодо актуальності наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби

А. Л. Замахін Сутність і значення взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування

Д. О. Карбовський Методи адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних органів Національної поліції України

В. Ю. Квашин До проблеми визначення напрямів удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади забезпечення прав громадян в діяльності митних органів

П. О. Комірчий Особливі питання удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує публічну службу в правоохоронній сфері України

Д. О. Кошиков Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави

Д. В. Крилов Реєстраційні процедури у діяльності Державної податкової служби України

Н. В. Манжос Методи публічного адміністрування щодо запобігання та протидії домашнього насильства в Україні

П. П. Марин Загальна характеристика категорій адміністративних справ, пов’язаних з публічною службою

В. С. Нікіфоренко Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки

В. А. Писанець Теоретико-правовий зміст категорії «доброчесність» у сфері правоохоронної діяльності

С. В. Семіног Публічний інструментарій адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні

В. М. Тригубенко Місце та роль публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в Україні

Ю. М. Фролова Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права

Ю. Я. Чумак Щодо визначення змісту адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері земельних відносин

В. О. Шаповал Правові засади справляння туристичного збору в Україні

А. М. Шкляренко Юридична відповідальність як елемент правового статусу поліції охорони в Україні

Р. В. Щупаківський Юридичні особи публічного та приватного права як суб’єкти адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах Форми участі громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

О. В. Алексєєв Особливості правового регулювання проведення аудіо-, відеоконтролю місця підрозділами кримінальної поліції

В. В. Капустник Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

О. В. Коротюк Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Польщі

В. М. Купрієнко Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням у сфері діяльності кредитних спілок

А. С. Оксаніченко Питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є злісність

В. В. Рогальська Регламентація та реалізація права на інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, в контексті забезпечення справедливого судочинства: окремі аспекти

А. Ю. Стащак Законність як принцип оперативно-розшукової діяльності

С. Ю. Стратонов Предмет експертизи встановлення давності документу

Є. І. Усачов Правозастовчі та правоохоронні функції Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Є. Ю. Буждиганчук До питання типових слідчих ситуацій при розслідуванні сутенерства, вчиненого організованою групою

Р. В. Кифлюк Слідчі (розшукові) дії та запобіжні заходи під час розслідування насильства в сім’ї

С. М. Князєв Порядок взаємодії співробітника оперативного підрозділу та слідчого під час здійснення оперативно-розшукової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід

Л. О. Сімонцева Щодо питання запровадження альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту до кримінального процесу України

К. В. Шевцова Процесуальна діяльність прокурора на початку досудового розслідування

Д. О. Шумейко Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні

О. В. Юрченко Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Л. Колодчина Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи

В. В. Пацкан Міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у рамках міжнародних організацій

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Л. М. Андрусів Особливості та проблемні аспекти оприлюднення законів України

В. К. Антошкіна Способи і правила тлумачення норм права та договорів

О. С. Бакумов Реалізація концепту «держава у смартфоні» як напрям підвищення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

І. Д. Веркалець Юридичне закріплення та реалізація функцій права в контексті загального рівня правосвідомості

Д. В. Крилов Досвід окремих європейських держав у сфері здійснення публічно-сервісної діяльності органами державної влади

О. М. Нестеренко, Н. А. Горбова Теоретико-методологічні механізми впливу державної політики на процес формування свідомої особистості

О. В. Острогляд Доказування в апеляційному суді (історичний екскурс)

В. О. Панкратова Точність як вимога до змісту нормативно-правового акта

Н. П. Харченко Стратегічні правові акти України: плюралізм наукових підходів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. П. Амелічева Деякі проблеми забезпечення реалізації права працівника на ділову репутацію в умовах кризи гідної праці

О. В. Віжунов Історичні передумови формування поняття «особа з інвалідністю»

О. В. Епель Практичні проблеми захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина

А. І. Мотрич Особливості кодифікації законодавства України у сфері соціального забезпечення

Н. М. Обушенко До проблеми визначення сутності й ознак трудового законодавства України

Н. П. Пилипчук Специфіка конституційного права на відпочинок у Литві: напрями запозичення в Україну

В. Ю. Пряміцин, С. В. Ланкін Захист трудових прав працівників у неоформлених трудових відносинах

О. Г. Реуцьков Позитивний досвід Грузії щодо правового регулювання атестації працівників поліції: напрями запозичення в національне трудове законодавство

Д. І. Сіроха Проблеми співвідношення публічної та корпоративної нормотворчості у трудовому праві України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. В. Дегтярьова Зміст контролю в агропромисловій сфері та можливості його вдосконалення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Андрушко Кримінологічна характеристика торгівлі людьми, вчиненої з метою примусового втягнення в зайняття жебрацтвом

І. І. Давидович, К. П. Задоя Ціннісна концепція об’єкта злочину в доктрині кримінального права України: проблеми філософського підґрунтя

І. О. Єна Санкції за злочини проти основ національної безпеки України: окремі закономірності та проблеми побудови

І. В. Козич Кримінально-правова політика як результат функціонування політичної системи

І. Б. Медицький Нематеріальні наслідки злочинності індивідуального рівня (кримінологічний вимір)

С. М. Мохончук Місце злочинів проти миру та безпеки людства в системі міжнародних правопорушень

І. В. Однолько Шляхи протидії корупції в Україні (механізм реагування)

А. С. Попій Щодо визначення кримінологічної характеристики особи, засудженої за сукупністю злочинів

В. В. Топчій Напрями запобігання невиконанню чи неналежному виконанню медичним працівником своїх професійних обов’язків та незаконній трансплантації

В. В. Топчій Географія злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

С. В. Щоголєв Еволюція організованої злочинності в Україні (окремі аспекти)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. І. Башта Проблеми взаємодії правоохоронних органів з іншими недержавними суб’єктами безпеки при протидії злочинам на підприємствах харчової промисловості

Н. Г. Габлей Смерть засудженого як підстава для закриття касаційного кримінального провадження

О. О. Гриньків Становлення правового регулювання заподіяння шкоди під час проведення таємних операцій на прикладі окремих зарубіжних країн

В. М. Єднак Шляхи вдосконалення форм і методів взаємодії органів прокуратури України з іншими правоохоронними органами держави

Г. Р. Крет Міжнародні стандарти доказування в системі стандартів справедливого правосуддя у кримінальному провадженні

С. С. Кудінов, О. В. Бачинський Правове регулювання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

М. О. Ларкін Тактичні операції під час розслідування злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)

О. М. Миколенко, Н. В. Неледва Тенденції розвитку національного законодавства про медіацію та медіатора у кримінальному провадженні

О. О. Торбас Ознаки розсуду у кримінальному процесі України

Ю. В. Циганюк Окремі ознаки релігійно-традиційного типу системи кримінального процесу

Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2019

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. В. Безусий Форми соціального захисту державних службовців в Україні

М. Є. Гайдар Принципи місцевого самоврядування в аспекті процесу об’єднання територіальних громад в Україні

Т. В. Коваль Правове регулювання діяльності уповноважених Президента України

Ю. С. Кононенко, С. В. Джолос Державна влада як різновид політичної влади

Н. С. Панова Забезпечення службової дисципліни в державній службі

Я. Я. Сташків Принципи діяльності служби дільничних офіцерів поліції та їх профілактична спрямованість

С. С. Теленик Система суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури

С. М. Терницький До проблеми визначення сутності поняття «принципи проведення конкурсу на державну службу»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

П. Д. Гуйван Законність правозастосовних вердиктів як основоположний принцип справедливого судочинства

А. В. Іванов Сутність та ознаки інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні

Д. Ф. Кононенко Санкційні і форс-мажорні застереження в договірних умовах та їх інтерпретація

Л. В. Мамчур, М. О. Мельніков Висновок як процесуальна форма використання фахових знань експерта з питань права в цивільному процесі України

С. В. Масловський Повноваження господарського суду першої інстанції в умовах реформування законодавства: порівняльний аналіз

М. О. Ніколенко Господарсько-правова природа корпоративного договору як засобу регулювання корпоративних відносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. В. Греца Можливість застосування правової позиції Верховного Суду як джерела права в контексті податкового планування

О. С. Доценко Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності

Л. В. Дундич Генезис кримінальної відповідальності за службову недбалість

І. Л. Желтобрюх Зарубіжний досвід застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві

В. А. Капличний Недоліки Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Л. О. Кожура Імплементація міжнародних норм щодо захисту прав і свобод дітей у національне законодавство

К. В. Кравченко До питання діджиталізації інституту апеляційного провадження

О. В. Кузьменко, В. Г. Чорна Адміністративно-правове регулювання торгово-економічних відносин України та Чорногорії

Б. О. Логвиненко До питання про відповідність медичної реформи в Україні дванадцяти принципам організації охорони здоров’я

О. О. Мамалуй Підстави виникнення, зміни та припинення податкових відносин

В. А. Миколаєць Зразкові та типові справи в адміністративному судочинстві у контексті європейської інтеграції України: напрями запозичення

О. А. Моргунов Функції публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні за сучасних умов

Д. Г. Мулявка Гарантії здійснення недержавної охоронної та приватної детективної діяльності: адміністративно-правовий аспект

R. M. Opatsky Bulling and its neighborhood: a comparative aspect

В. В. Пацкан Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її комітетами

В. М. Прасюк Принципи державного фінансового контролю: загальна характеристика

О. В. Рафальська Інститут множинності в європейській практиці як новий для українського законодавства

Н. П. Свиридюк Україна та країни Балканського регіону: адміністративно-правове регулювання у сфері економічних відносин

О. Л. Сіделковський Комунальні та відомчі медичні заклади в системі єдиного медичного простору: невирішені проблеми адміністративно-правового регулювання

А. В. Сіра Роль та значення Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. у встановленні інституту адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією у сфері земельних відносин

О. Г. Стрельченко Нормативно-правове регулювання міжнародної економічної взаємодії України та Чорногорії

В. В. Стукаленко Правові підстави притягнення до адміністративної відповідальності у сфері створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями: будівельні норми

О. О. Таможня Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

О. А. Шевцов Історичні передумови формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні

А. В. Шевченко Правовий статус працівників апарату суду

MІЖНАРОДНЕ ПРАВО

У. З. Коруц Правове забезпечення заборони пропаганди війни: досвід республік Молдови та Грузії

С. А. Путілова Процесуальний порядок виконання запиту (доручення) про міжнародно-правову допомогу на території України

Т. Г. Шутак Адміністративно-правовий статус суб’єктів транскордонного співробітництва

Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2017

Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Я. В. Артеменко Концепція інтернет-правовідносин в сучасній доктрині права України

К. М. Глуховеря Історико-правовий розвиток поняття інтересу в пам’ятках вітчизняного кримінального законодавства (до початку ХХ століття)

С. Ч. Жельне Становлення й розвиток принципів господарського провадження у радянській Україні

Г. Ю. Зубко Правовий зміст поняття «інфраструктура»

І. А. Куровська До питання щодо еволюції доктринального тлумачення принципу верховенства права в правових доктринах провідних європейських держав

Я. О. Цанько Історико-правовий аналіз становлення та розвитку превенції у діяльності правоохоронних органів (з часів існування Російської імперії до сьогодні)

В. І. Сировацький Онтологічні засади темпорально-просторового виміру правової сфери

Д. Ю. Толстоносов Поліваріативність підходів до визначення понять «громадська безпека» та «громадський порядок»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. В. Баско Класифікація органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації державної влади

Ж. В. Грушко До питання про правову природу договору про співробітництво територіальних громад

Ю. Р. Мірошніченко Проблеми конституційно-правового забезпечення принципу єдності судової практики

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

К. Р. Добкіна Становлення законодавчих засад участі у цивільному судочинстві прокуратури (друга половина ХХ століття)

М. М. Ковальський Проблемні питання біоетики в цивільно-правовому регулювання під час вилучення органів у померлого

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. О. Вайленко Педагогічна діяльність як вид професійної трудової діяльності, що конкретизує право на працю та визначає умови його реалізації у формі трудового договору

О. О. Войтенко Принципи трудового права в системі засобів правового регулювання трудових відносин

С. М. Губський Стан правового регулювання праці працівників фермерських господарств

В. І. Отрудько Проблемні аспекти соціального і правового захисту громадян, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції

М. В. Панченко Локальний рівень забезпечення гідної праці державних службовців

М. М. Чекан Поняття та елементи механізму публічного адміністрування соціального захисту

Ю. І. Шпарага Теоретичні аспекти соціального захисту населення як об’єкту публічного управління

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Р. О. Арсірій Інформаційно-правові норми у сфері забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні

Т. М. Вовчук До питання визначення правової категорії «основоположні права ветеранів війни та учасників бойових дій»

А. В. Галюк Особливості розгляду територіальними органами Національної поліції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

М. А. Данилевський Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення незалежності суддів в Україні

П. В. Євдокимов Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації в Україні

А. Л. Замахін Адміністративно-правове регулювання взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування

В. О. Іванцов Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення: систематизація та розкриття змісту

І. А. Кабанова Структура адміністративно-правового статусу суб’єктів митних правовідносин

І. С. Кирик Правова природа взаємодії Національної поліції України та Державної міграційної служби у сфері протидії неконтрольованій міграції

С. В. Книш Загальна характеристика підстав виникнення та розвитку адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я

Д. В. Крилов Мета та завдання державної податкової політики в Україні

Ж. М. Мельник-Томенко Принципи гласності судового процесу і відкритості інформації щодо справи: правова природа та наукові підходи до її визначення

Ю. М. Ніронка Особливості становлення та розвитку адміністративно-правового забезпечення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади в Україні

О. Г. Оксюта До проблеми визначення принципів адміністративно-правового регулювання адміністративного судочинства

А. В. Остропілець Основні напрямки науково-методичного забезпечення діяльності судово-експертних установ України

В. В. Пацкан Організація роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України

А. В. Потопальський Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні

А. А. Приходько Феноменологія корупції в Україні: історичний та нормативний аспект

Г. В. Путято Правова природа принципів державної політики меценатства в Україні

Д. В. Сапунов Поняття та ознаки фізкультурно-оздоровчої діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання

М. С. Ткаченко Організаційні засади забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами

С. В. Шахов Адміністративно-правова норма: аналіз поняття та характерних ознак

Р. В. Щупаківський Основні поняття та категорії адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах Принципи участі громадськості в підвищенні функціонування органів виконавчої влади в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Бардачов Правове регулювання запобігання злочинам, що вчиняються працівниками патрульної поліції Національної поліції України

І. А. Волков Про значущість й напрями використання оперативно-розшукової інформації, отриманої підрозділами внутрішньої безпеки в ході виявлення ознак злочинів, що вчиняються працівниками Національної поліції

П. О. Григорович Сутність криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами

О. В. Ігнатюк Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій як інструментів доказування у кримінальному провадженні

А. В. Каліновська Поняття та сутність процесу збирання та формування доказів у кримінальному провадженні

М. М. Коцур Поняття, принципи та функції кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків

В. І. Любченко Сучасна форма українського кримінального провадження та його загальна функціональна характеристика

Н. Р. Носевич Мета та завдання Державного бюро розслідувань щодо протидії злочинності

І. І. Холондович Практичні аспекти оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні

М. С. Чесакова Правове регулювання подолання протидії розслідуванню злочинів (запозичення досвіду зарубіжних країн)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Т. О. Арделян Злочини у сфері підприємницької діяльності

Р. С. Брухаль Особливості подання клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні

С. Ю. Задерейко Досвід деяких країн Європи у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх

Р. В. Кифлюк Судовий розгляд проваджень щодо насильства в сім’ї

Ю. В. Кифлюк Превентивна діяльність правоохоронних органів у запобіганні бандитизму

І. С. Курбатова Міжнародне співробітництво прокуратури України під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

С. В. Лупашку Історико-теоретичні аспекти становлення процесуального керівництва прокурора

Г. М. Мискова Взаємодія правоохоронних органів України та інших країн у запобіганні сексуальній експлуатації дітей

Ю. В. Юрчишин Представництво прокурором інтересів держави у справах про корупційні злочини

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик Зміни міжнародної системи безпеки в умовах трансформації міжнародного правопорядку: діяльність ОБСЄ

Д. О. Корінний Поняття торгівлі людьми з метою експлуатації праці у міжнародно-правовому контексті

А. І. Миронюк Регіoнaльні міжнaрoдні угoди прo oхoрoну тa зaхиcт мoрcькoгo cередoвищa

Л. В. Сорока Міжнародно-правове регулювання космічної діяльності

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"