Прикарпатський юридичний вісник №2/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Лісна І. С. Загальнотеоретичний підхід до визначення понять «судова влада» та «судова система»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Єрмакова Г. С. Міжконфесійні відносини в системі релігійних прав людини й громадянина та їх конституційно-правове забезпечення

Петренко А. О. Загальні збори громадян за місцем проживання у рішеннях українських судів

Подвірна О. В. Теоретико-правова характеристика конституційного ладу України та його роль у розбудові держави

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Баб’юк М. П. Захист вищим навчальним закладом персональних даних

Гуйван П. Д. До питання про соціальне призначення позовної давності

Клюєва Є. М., Шаповал Б. О. Правовий режим електронної комерції в Україні: теоретично-правові аспекти

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Воронятніков О. О. Становлення та розвиток паспортно-реєстраційних органів в Україні

Запотоцька О. В. Розмежування правових категорій «харчові продукти», «виробництво харчових продуктів», «харчові добавки», «обіг харчових продуктів»

Коров’як О. Я. Проблеми впровадження електронного урядування в Україні

Лісовська Ю. П. Юридична логіка публічного адміністрування в антикорупційному забезпеченні кіберкапіталу України

Тицька Я. О. Державна політика у сфері освіти: правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Пахомов В. В., Дегтяр Р. О. Військова адвокатура

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

Корнієнко М. Т., Коваль О. М. Відшкодування шкоди, завданої працівниками органів дізнання, слідства, прокуратури та суду

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А. А. Правові аспекти щодо механізму захисту прав людини на регіональних рівнях

Чигрина Г. Л. Перспективи запровадження міжнародного досвіду електронного кримінального провадження в Україні

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2015

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуняк О. Я. Узгодження приватного та публічного інтересів у праві як фактор розвитку громадянського суспільства

Завидняк М. І. Окремі аспекти дослідження конституційних засад економічної безпеки

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Матчук С. В. Здійснення права на самозахист у сфері речових прав

Титарчук В. В. Правовий статус державних підприємств в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грітчіна В. Ю. Поняття і значення кадрових процедур у національній поліції України

Сичова В. В. Юридична відповідальність як спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин

Федина Д. І. Правове регулювання діяльності квазісудових органів на прикладі вирішення трудових спорів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бурдін М. Ю. Реформування земельних відносин урядом Гетьманату

Котух К. А. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери

Плотнікова Ю. І. Проблеми визначення поняття «плата за землю» як різновиду податку у законодавстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Азаров Ю. Ю. Напрями реформування наглядової діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки: погляд на проблему

Бойко В. П. Нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів

Галкіна О. М. Поняття «безпечність харчових продуктів» як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Гарбузюк К. Г. Адміністративно-правове обслуговування відбору на службу уперше до Національної поліції України

Глуховеря О. В. Щодо структури дисциплінарного провадження в органах прокуратури

Губанова Т. О. Право на вищу освіту серед інших прав і свобод людини та громадянина: теоретичні аспекти механізму захисту

Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

Дрозд О. Ю. Елементи механізму правового регулювання проходження державної служби

Зіневич О. Л. Державна казначейська служба України як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Ільницький В. О. Зарубіжний досвід у сфері процесуальної діяльності органів Національної поліції та його значення для України

Квасневська Н. Д. Трансформація державної політики в сфері організації та функціонування судової системи України: адміністративно-правовий аспект

Кобєлєв О. І. Оцінювання результатів службової діяльності персоналу органів Державної фіскальної служби України: підстави, форми та наслідки

Ковригіна В. Є. Характеристика нормативно-правового регулювання екстреної медичної допомоги

Крупнова Л. В. Судове рішення як предмет (підстава) виконавчого провадження в Україні

Кучеренко О. М. Нормативні підстави адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП

Лемеш Д. Л. Класифікація прав поліцейського як суб’єкта адміністративних правовідносин в Україні

Мандичев Д. В. Інформаційна взаємодія господарських судів з іншими суб’єктами правоохоронної системи України

Марченко О. В. Правові засади державної інформаційної політики

Падалка О. А. Щодо сутності правового статусу Національної поліції України

Пирожкова Ю. В. Політична функція вітчизняного адміністративного права: сучасний погляд на базові орієнтири

Пчелін В. Б. Поняття, види й особливості процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Романенко М. В. Адміністративно-правові основи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції щодо осіб, узятих на профілактичний облік за вчинення насильства в сім’ї

Романов В. П. Сфера обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння як об’єкт публічно-правового забезпечення

Соколов О. М. Правові аспекти виведення неплатоспроможних банків з ринку

Струкова В. Д. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання публічно-приватного партнерства в Україні

Танчинець М. М. Інформаційні правовідносини за участю органів публічної влади: аналіз законодавства та правової доктрини

Тахтай О. В. Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні

Тронько О. В. Класифікація мирних зібрань за законодавством України

Чудновський О. В. Повноваження органів публічного адміністрування у сфері телерадіомовлення України

Шаповалов О. О. Оперативний пошук ознак латентних злочинів у сфері господарської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Безуглий Л. А. Детермінанти незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (на матеріалах зарубіжного досвіду)

Бесчастний В. М. Основи законодавства України з протидії злочинності

Комарницький М. М. Вплив виконання особою службового чи громадського обов’язку на призначення покарання

Конончук А. О. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн

Муравйов К. В. Особливості системи суб’єктів реалізації державної політики у сфері виконання покарань

Самарчук М. В. Критерії класифікації сукупності злочинів

Сливич І. І. Про формування кримінологічно значущих якостей у працівників правоохоронних органів (у контексті положень щойно ухваленого Закону України «Про Національну поліцію»)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ієрусалімов І. О., Приходько Ю. П. Поняття та завдання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Кіцелюк В. М. Особливості проведення огляду місця події під час розслідування порушень вимог пожежної безпеки

Макаров М. А. Судовий контроль за проведенням у невідкладних випадках обшуку житла чи іншого володіння особи

Мельниченко С. П. Слідова картина незаконного переміщення вогнепальної зброї

Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Слідова картина насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого стосовно малолітньої особи

Фесенко О. М. Особливості внесення відомостей про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань до єдиного реєстру досудових розслідувань

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Андрієвська Ю. І. Роль органів прокуратури в сучасній системі правоохоронних органів України

Завадський С. А. Місце органів прокуратури в системі суб’єктів протидії корупції в Україні

Куценко В. Д. Історична генеза утвердження Державної судової адміністрації України як суб’єкта забезпечення судової влади: адміністративно-правові аспекти

Раца В. А. До питання класифікації судової інформації

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці журналу та з метою визначення рецензентів.

Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії. Голова редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Результат рецензування та рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) з конкретними рекомендаціями з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бровко Н. І. Відродження національної виховної та освітянської діяльності наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Добренька Н. В. Правове становище осіб з особливими потребами у сфері медичного обслуговування

Куфтирєв П. В. Правові системи давніх держав Месопотамії як джерела для формування концептів доказового права

Мозолюк-Боднар Л. М. Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання

Федін М. І. Історико-правові аспекти ревіндикації храмів та майна Православної церкви у Польщі 1918–1939 рр.

Харченко Н. П. Види правових режимів: плюралізм наукових підходів

Цуркан-Сайфуліна Ю. В., Макаренко В. В. Сучасні філософсько-правові концепції засад права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Басалюк Н. В., Таркін В. П. Історія твориться сьогодні: становлення четвертого покоління прав людини

Віткова В. С. До питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

Кісловський А. В. Преамбули статутів територіальних громад міст

Матейчук Р. І. Предмет діяльності парламентських комітетів

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Мамушкіна А. І. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану терористичним актом

Токарева В. О. Щодо питання творчості та штучного інтелекту

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гридін М. О. Процедурні правовідносини під час вирішення індивідуального трудового спору

Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід

Мельник О. Я. Конституція України та її роль в удосконаленні джерел права соціального забезпечення: сутність, новації, тенденції

Назаренко О. Л. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

Неселевська А. А. Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб

Яцишин В. В. Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дейнега М. А. Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко А. В. Види соціально незахищених верств населення

Волік В. В. Порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів: поступове наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу

Губанов О. О. Правовий статус центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Запотоцька О. В. Загальна характеристика адміністративної відповідальності в сфері безпечності та якості харчових продуктів

Іванов І. Є. Поняття та сутність провадження в справах про адміністративні проступки

Коваленко А. А. Функції податкового права та способи їх реалізації в умовах сьогодення

Ковальчук О. В., Шолкова Т. Б. Застосування податкових пільг під час сплати податку на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду європейських країн

Крикун В. Б. Система чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах: теоретичні та практичні аспекти

Лесько Н. В. Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей

Маріц Д. О. Критерії класифікації інформаційних правових відносин в Україні

Негара Р. В. Система принципів проведення конкурсу у державній службі

Омелян В. О. Принципи адміністративного розсуду

Пахомов В. В., Бондаренко О. С. До питання про відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, відрядженних в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів

Припутень Д. C. Поняття, особливості примусу в службовому праві України, пов’язаного з юридичною відповідальністю

Семенова А. В. Щодо мети здійснення державного фінансового контролю державною аудиторською службою України

Сошников А. О. Щодо вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів

Спицька Л. В. Щодо якості здійснення публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації

Чорноус А. Г. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України

Шкляр С. В. Антимонопольний комітет України як суб’єкт контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Шурин О. А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бугера О. І. Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: основні проблеми та шляхи їх вирішення

Жмур Ю. М. Визначення понять «малолітній» та «неповнолітній» за кримінальним законодавством України та іншими законодавчими актами

Куцкір Г. М. Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочину в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз

Ситнік О. М. Кримінологічна типологія осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Тертична А. А. Відповідальність за невиконання судового рішення в окремих джерелах (пам’ятках) кримінального права на теренах України

Us O. V. Criminal and legal estimation of unfinished crime

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України

Негрич Н. М. Актуальні питання криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

Федчишина В. В. Криміналістичне забезпечення організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні економічних злочинів в Україні за часів НЕПу

Фещин М. А. Спосіб вчинення кишенькових крадіжок як елемент криміналістичної характеристики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абдуллаєв Р. А. Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти Російської Федерації та окремих осіб у зв’язку з діями, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України

Ващенко В. А. Функціональна характеристика інституту денонсації

РЕЦЕНЗІЇ

Тарасов О. В. Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»

Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бересток Б. П. Історичні аспекти створення та відродження Національної гвардії України

Годяк А. І. Деякі аспекти застосування принципу «єдиного вікна» під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю

Гусєва Є. І. До питання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України

Детюк А. М. Сутність об’єкта адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти

Діордіца І. В. Функції кібернетичної деонтології

Думчиков М. О. Недоліки системи оподаткування України та концептуальні підходи до їх вирішення

Запотоцька О. В. Поняття та стадії дозвільного провадження у сфері безпечності та якості харчових продуктів

Зливко С. В. Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення

Іванов С. В. Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні

Іванченко В. А. Недоліки законодавчих актів, якими урегульовано відносини у сфері мобілізації

Корнієнко Д. М. Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм

Палагнюк Д. В. Адміністративні обов’язки тілоохоронців в Україні

Проскура Г. М., Рощук М. В. Розвиток електронного урядування у сфері екології в контексті реалізації права на доступ до екологічної інформації

Рєзнік О. М. Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Солопенко В. В. Особливості правового регулювання видатків на параолімпійський спорт

Фатхутдінов В. Г. Місце громадської безпеки в системі національної безпеки

Харківський С. А. Адміністративно-правовий механізм раціонального використання земельних ресурсів

Хоменко А. В. Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства

Хомишин І. Ю. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Європейському освітньому просторі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Абакумова Ю. В., Грозовський І. М. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за вчинення злочину у співучасті в радянській Україні

Андрушко А. В. Кримінально-правова протидія викраденню людей у США

Берднік І. В. Особливості кваліфікуючих ознак злочину «забруднення моря»

Березовський А. А. Про окремі аспекти реформування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів кримінально-правового впливу на сучасному етапі

Бойко В. В. Кримінологічні показники тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України

Дідик С. Є., Кархут Р. В. Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща

Костенко Я. В. Психологічні та правові особливості дитячої злочинності

Купар Д. Ю. Кримінальна відповідальність у системі заходів кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види

Мокряк М. О. Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності

Піцик Ю. М. Кримінально-правова характеристика кіберзлочинів проти власності

Тіщенко Є. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди

Шкута О. О. Сучасні проблеми реалізації кримінально-виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-прикладний аспект

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Михайленко В. В. Співвідношення засад верховенства права і законності у кримінальному процесі України

Шурашкевич В. М. Допит свідків під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатчук Д. П. Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права

Жовтоніжко Л. М. Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики

Стрельцова Є. Д. Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір

СУДОУСТРІЙ

Федорова Т. C. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської юстиції України

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"