Прикарпатський юридичний вісник №4/2017

Прикарпатський юридичний вісник №4/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кладченко А. О. Перехідний етап становлення антикорупційного законодавства України (1996–2004 роки)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Швець Ю. Ю. Порядок та підстави обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я в законодавстві України та зарубіжних країн

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Жданкіна Л. К. Недопустимість припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог

Кимлик Н. В., Вергун О. І. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання договору оренди транспортних засобів за цивільним законодавством України

Кравчик М. Б. Процедурні особливості повернення судового збору в Цивільному судочинстві України

Цицюрська Ю. К. Особливості відповідальності управителя та установника управління за договором управління цінними паперами

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк О. О. Напрями застосування та види цифрових технологій у праві

Браславський Р. Г. Вплив принципу стабільності на регламентацію відносин у податково-правовій сфері

Вернигора В. В. Зарубіжний досвід правового регулювання військово-службових відносин під час особливого періоду

Гончаренко Г. А. Визначення та надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового врегулювання

Дорошенко Д. П. Функції податково-правового примусу

Коров’як О. Я. Публічне управління у сфері фінансів України

Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах позаблокового статусу

Хомиишин І. Ю. Запровадження інституту освітнього омбудсмена в Україні

Шишканов О. А. Особливості встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Шумейко І. П. Напрями підвищення значення суб’єктів публічного адміністрування в Україні в превенції та фіксації порушень корпоративних прав

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Курилюк Ю. Б. Деякі сучасні кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення прикордонної безпеки держави

Магас Н. З. Способи зменшення латентності корупційної злочинності

Чугуніков І. І. Поняття об’єкта злочину та проблеми правозастосування

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бобік В. П. Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення

Касапоглу С. О. Щодо стадій реалізації норм кримінального процесуального права

Прикарпатський юридичний вісник №3/2017

Прикарпатський юридичний вісник №3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бичковський Є. Л. Науково-практичний коментар: роль та значення у правовому житті України

Іляшко О. О. Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни

Мішегліна В. М. Класифікація правових символів як семіотичної ознаки сучасної держави

Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Магновський І. Й. Особливості референдної демократії в Україні: конституційно-правовий аспект

Неуров А. О. До визначення тенденцій конституційного розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Браславський Р. Г. Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів у контексті відносин, пов’язаних з уникненням подвійного оподаткування

Булгаков О. С. Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми

Буряк К. М. Причини й умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні

Волк Н. В. Стандартизація, сертифікація та ліцезування як управлінський процес фармацевтичної галузі України

Губанов О. О. Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA «Принципи державного управління»

Дамірчиєв М. І. Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів: правові аспекти

Денисова А. В. До питання про особливості адміністративного нагляду органів виконавчої влади в екологічній сфері

Калугин Є. П. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення виконання рішень про накладення адміністративного штрафу за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та шляхи його запозичення в законодавство України

Легеза Ю. О. Досвід зарубіжних країн зі здійснення публічного управління щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів

Легенький М. І. Адміністративні процедури як чинник забезпечення якості надання освітніх послуг

Лесько Н. В. Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет

Лук’янцев С. О. Трансформація правового регулювання податку на прибуток підприємств: податковий та бюджетний аспекти

Островський С. О. Особливості організації взаємодії Національної Гвардії України зі Збройними силами України

Соболєва І. В. Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його процесуального статусу

Хоменко А. В. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення спорів з використання природних ресурсів: постановка проблеми

Цвіркун Ю. І. Значення адміністративних процедур при вирішенні публічно-правових спорів із колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

Шоптенко С. С. Щодо змісту поняття «правоохоронний орган»

Шумейко І. П. Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Діордіца І. В. Напрями державної політики кібербезпеки

Корсун В. П. Деякі аспекти предмета злочину за безгосподарське використання земель

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Запотоцький А. П. Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів

Прикарпатський юридичний вісник №1/2017

Прикарпатський юридичний вісник №1/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуйван П. Д. Часові чинники як межі здійснення суб’єктивного права

Юдін З. М. Ігрова теорія договору: деякі теоретичні міркування

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гоша І. О. Розвиток права на освіту в умовах євроінтеграційних процесів

Дутка Г. І., Грималюк П. О. Конституційні закони в системі законодавства України

Куфтирєв П. В. Суспільно-політичні та світоглядні концепти передумов формування електронної демократії у роботах теоретиків постіндустріального суспільства

Ленгер Я. І. Правова експертиза нормативно-правового актуа як превентивно-контрольна процедура вирішення правової колізії в муніципальному праві

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Кайтанський О. С. Правові аспекти соціального захисту окремих категорій сімей із дітьми

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Губанов О. О. Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав – членів Європейського Союзу відповідно до Європейської стратегії зайнятості

Приміч Д. В. Юридична природа права на колективні переговори й укладення колективних договорів, угод

Сорочишин М. В. Поняття та сутність права на колективні переговори в практиці Європейського суду з прав людини

Щукін О. С. Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівників та роботодавців під час проведення страйків

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Нестерова Н. І. Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення механізму реалізації принципу раціонального природокористування

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: окремі аспекти правового забезпечення

Болокан І. В. Термінологія Закону України «Про адміністративні послуги»: окремі недоліки законодавчого закріплення

Гаркуша А. Т. Державна служба як сфера функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби

Герасимчук С. С. Структура механізму адміністративно-правового регулювання ювенальної політики

Денисюк І. І. До питання про об’єкт підсудних екологічних адміністративних правопорушень

Мойсеєнко Г. В. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві: проблемні питання тлумачення та можливі шляхи їх вирішення

Молчанов Д. В. Протидія тінізації економіки в Україні: причини, види та суб’єкти

Нікітіна Л. О., Федорович О. В. Обіг віртуальної валюти – глобалізаційна новела сучасного інформаційного суспільства

Пилипів Р. М. Забезпечення патрульною поліцією безпеки учасників дорожнього руху

Протопопова Я. С. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правового захисту

Рибак М. С. Суб’єкт публічної адміністрації як сторона позову в адміністративному процесі

Рівчаченко С. В. Історія нормативного закріплення поняття «конфлікт інтересів» в антикорупційному законодавстві України

Тараненко К. Ю. Природа податково-правового патерналізму крізь призму некласичного підходу до правопізнання

Токар Н. В. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Беклеміщев С. О. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом як вид примусових заходів медичного характеру

Гаврилов Ю. Г. Озброєність як ознака банди: деякі кримінально-правові та криміналістичні проблеми

Запорожець Р. А. Сучасний стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування

Сливич І. І. Неформальна та інформальна освіта у творенні культури правомірності в контексті превенції правопорушень в Україні

Туляков В. О., Бойченко В. П. Недоліки кримінальної політики та антропологічний вимір у протидії злочинам проти моральності

Чуваков О. А. К вопросу о понятии «национальная безопасность»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Андрушко О. В. Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів

Лялюк Є. Д. Умови, підстави та порядок застосування приводу за неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора або судовий виклик

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Borodii I. V., Bühler C. G. The constitutional complaint as an efficient tool to secure the effectiveness of the rule of law

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бакаянова Н. M. Імплементація міжнародних принципів дисциплінарної процедури щодо адвокатів у законодавство України

Прикарпатський юридичний вісник №2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Kitaika O. V. Children’s rights as constitutional principle rather than service delivery objective

Кушнір С. М. Системний аналіз вищої освіти як правової категорії

Линдюк С. С. Староста як представник громади у відносинах із місцевою радою

Чехович Т. В. Правові та історичні передумови закріплення конституційного принципу рівності громадян перед законом у Конституції України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ткаченко М. В. Особливості укладення договору довічного утримання на користь третьої особи

Турчак І. О. Медичне право в юридичній освіті

Frolov O. M. Arbitrability of disputes arising out of public procurement Аgreements in Ukraine: Рerspectives after Draft Law No. 6232 Becomes a law

Чайковська А. В. Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антонова Т. Л. Контроль і нагляд за поводженням з відходами

Бериславська О. М. Особливості інформаційно-правової політики України в умовах «гібридної війни»

Болокан І. В. Додержання як форма реалізації адміністративно-правових норм

Войнолович С. Ю. Правове регулювання предметної підсудності адміністративних справ в аспекті забезпечення територіальної доступності до адміністративних судів першої інстанції

Дорошенко Д. П. Государственное принуждение в сфере налогообложения в Соединенных Штатах Америки

Єщук О. М. Рослинний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони: теоретичні аспекти

Легеза Ю. О. Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України

Овсянніков Є. С. Природа та багатоаспектність поняття «бюджет»

Гнатюк С. С., Сидор М. Я. Перспективи удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності (на прикладі патрульної поліції України)

Сіренко Д. О. Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України

Слюсаренко С. В. Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення оптимізації фінансування адміністративно-правових земельних відносин

Чорний О. А. Роль принципу фіскальної достатності в забезпеченні балансу інтересів суб’єктів податкових правовідносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Ніколайчук О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ахметов Р. Р. Договірний механізм регулювання газового ринку Європейського Союзу

Зайченко Ю. І. «Доктрини ефекту» – метод врегулювання державами суперечок щодо транскордонного негативного впливу антиконкурентної поведінки

Прикарпатський юридичний вісник №6/2016

Прикарпатський юридичний вісник №6/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Грицай І. О. Загальнотеоретичний аналіз гендерного збалансування в національних парламентах

Єрмакова Г. С. Проблема взаємовідносин і трансформації права, релігії та держави: історіографічний аналіз і перспективи теоретичного дослідження

Кладченко А. О. Історична та теоретико-правова характеристика державних органів та громадських інституцій у сфері протидії та боротьби з корупцією

Федіна Н. В. Правова справедливість як засіб забезпечення соціальної цінності правових норм

Басс Д. Я. Становлення морського арбітражу на українських землях в дорадянський період

Котюк О. В. Суб’єкти громадського контролю: соціолого-правовий аналіз

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гараджаев Д. Я. Права и обязанности судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза как элемент их статуса

Грабова Я. О. Особливості правового регулювання реалізації особою конституційного права на притулок в Україні

Ємельянова А. Г. Реалізація права народної правотворчої ініціативи за допомогою електронної петиції

Ставнійчук А. П. Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Катрич А. В. Штраф як один із видів відповідальності в господарському судочинстві

Пучковський С. В. Неустойка серед правових наслідків порушення договору

Рубан В. Г. Деякі актуальні проблеми зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Слома В. М. Виконання зобов’язань із множинністю осіб за цивільним законодавством України

Соколовський М. В. Межі здійснення права на вихід із господарського товариства: окремі аспекти цивільно-правового регулювання

Теличко О. А., Іванюк Н. В. Правове регулювання конкубінату за сімейним законодавством України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Гавриш Н. С., Суща Л. М. Історичні передумови формування інституту відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гончарова І. А. Центр надання адміністративних послуг як основний суб’єкт надання адміністративних послуг (на прикладі м. Дніпро)

Дем’янчук В. А. Сучасні методологічні підходи до визначення поняття та юридичного змісту антикорупційної політики

Зливко С. В. Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань та особливості їх реалізації в діяльності керівника

Ільницький М. П. Адміністративно-правове забезпечення доступу до адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні

Ісмайлов К. Ю. Передові юридичні доктрини в інформаційному праві доби незалежності України

Кирилюк І. В. Поняття та зміст заперечення на апеляційну скаргу в адміністративному судочинстві України

Коваленко А. В. Окремі аспекти взаємодії поліції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії злочинності

Малишко Д. В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні як проблема досліджень вітчизняних та зарубіжних учених-правників

Процишен М. В. Визначення об’єктів телекомунікаційного права за концепцією теорії множинних, ієрархічних гіперсистем

Пунда О. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення здійснення права на гідність

Савчук В. С. Держава як суб’єкт публічно-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні

Савчук Р. М. Участь перекладача в адміністративному судочинстві: лінгвістичні, правові та організаційні питання

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства України: проблеми визначення

Сущенко Д. В. Про адміністративні процедури та адміністративні послуги в Україні

Тильчик О. В. До питання формування ефективної системи суб’єктів протидії тінізації економіки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Незаконне поміщення у психіатричний заклад: основні детермінанти та напрями запобігання

Бойчук А. Ю. Правове регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в період тоталітаризму

Кисельова М. С. Теоретико-історичні аспекти дослідження проблем геронтологічної злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Воробей О. В. Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства

Ковальов А. Г. Окремі питання участі представника потерпілого в кримінальному провадженні

Рекуненко Т. О. Використання психологічних знань у діяльності оперативного працівника

Семенов В. В., Дзігора М. С. До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні

Середа К. О. Обставини, що зумовлюють складність гіпотез норм кримінального процесуального інституту запобіжних заходів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Клименко К. П. Міжнародне договірне співробітництво держав у боротьбі з малярією у ХХІ ст.

Озернюк Г. В. Міжнародні джерела страхового права країн ЄС

Фальковський А., Майстренко М. Захист права власності на культурні цінності у практиці Європейського Суду з прав людини

РЕЦЕНЗІЇ

Батанов А. В. Рецензия на монографию Д. Я. Гараджаева

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2018. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"