Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Пам’ятки військового права України – Литовські статути XVI століття (історико-правовий аспект)

О. В. Козаченко, О. М. Мусиченко, О. К. Василяка, Л. В. Чорнозуб
Таксономія правових заходів

Р. Б. Тополевський
Право на мирні зібрання в Україні: стан, особливості реалізації та перспективи розвитку

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Ознаки (характерні риси) дискреційних повноважень судді

М. С. Вілінський
Природа правового статусу експерта як учасника судового процесу в цивільних справах

А. І. Лига
господарсько-правові засоби державного, регіонального, суспільного та саморегулювального впливу на суб’єктів господарювання з метою захисту прав споживачів

Ю. С. Романович
Валютні правовідносини. Цивільно-правовий аспект

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Особливості встановлення меж району як адміністративно-територіальної одиниці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Герменевтичний вимір дискреції щодо застосування норм фінансового права

Р. М. Савчук, Р. Ю. Павлюк
Вимоги до судового експерта як учасника адміністративного судочинства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Нордіо
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (стаття 164 КК України) VS недоліки у роботі виконавців

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. К. Жердєв
Проблемні аспекти дослідження обстановки вчинення кримінальних правопорушень з використанням підроблених документів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

S. V. Pilyuk, V. V. Borschenko
Human rights in the international legal regulation of electronic document circulation in the information society

В. О. Шульга
Правове забезпечення співробітництва держав у сфері охорони культурних цінностей: досвід Європейського Союзу

І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна
Захист культурних цінностей у випадках збройних конфліктів засобами міжнародного права

Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Прикарпатський юридичний вісник №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва
Ґенеза українського законодавства щодо військового обліку жінок

Т. Д. Дем’янчук
Виправно-трудовий характер радянської кримінально-виправної системи

Ю. Є. Ковний
Захист прав національних меншин на муніципальному рівні: компаративістський аналіз

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне право: пропедевтичний аспект

В. М. Мельник
Правова суб’єктність ранньосередньовічної Тюрингії: королівська влада і римський федеративний режим

І. В. Процюк
Поділ державної влади як основоположний принцип правової соціальної держави

В. Г. Савчук
Універсальність та комплексність норм для вирішення, або три чи сім?

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Бойко
Принцип розумності під час розгляду цивільних справ: окремі недоліки законодавчої дефініції

Г. М. Будурова, О. П. Подцерковний
Правонаступництво прав та обов’язків управителя багатоквартирним будинком при створенні підприємства шляхом виділу

С. М. Лепех
Правова природа договорів про надання споживчих фінансових послуг

С. А. Пилипенко
До питання про правову природу надання в оренду об’єктів житлової нерухомості

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Вербицька, Р. В. Карпенко
Забезпечення потреб вимушених переселенців на території України: актуальні питання

Н. М. Полховська
Ґенеза правового регулювання правового статусу професійних спілок працівників правоохоронних органів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Грицько
Вплив дeцeнтpaлiзaцiї нa змiцнeння poлi opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння в Укpaїнi

Т. А. Кобзєва, Г. Ю. Міхновський
Нормативно-правове закріплення застосування процедури медіації в різних галузях процесуального права України

Є. В. Михайловська, А. Д. Скорик
Протоколи про адміністративні правопорушення: юридична сила документу та помилки при оформленні

Р. Ю. Павлюк
Поняття та зміст процесуального статусу експерта як учасника адміністративного судочинства

А. Г. Халілова
Місце Міністерства освіти і науки України в системі управління наукою

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. М. Андрусяк
Виправданий ризик (стаття 42 Кримінального кодексу України): до проблеми доцільності існування як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння

І. М. Леган
Татуювання як елемент кримінальної субкультури: історія походження та інтерпретація

Н. О. Савліва, Т. Д. Лисько
Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє насильницькі кримінальні правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. М. Дуфенюк
Правові механізми забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у кримінальному провадженні

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Гуменюк
Природні багатства Української Далекосхідної Республіки

Х. М. Маркович
Громадські організації: ідеологічно-правовий вплив на громадянське суспільство

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Маєтний
Правові підстави для обмеження прав і основних свобод людини в умовах воєнного стану

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Держава як сторона у позовному провадженні

Р. О. Гаврік
Проблеми класифікації способів захисту сімейних прав та інтересів у сімейно-правовій доктрині

С. С. Журило, В. В. Владишевська
Захист прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану

S. V. Mazurenko
Legal regulation of contractual relations in architectural activity

Р. В. Пожоджук
До питання про поняття та ознаки споживчих відносин

ТРУДОВЕПРАВО,ПРАВОСОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

S. M. Voloshina
General principles of labor law of the European Union

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга
Правові аспекти використання земель рекреаційного призначення для туризму

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бойко
Вплив курсу економічного розвитку в пострадянських державах на специфіку побудови моделей нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в них (на прикладі Казахстану, Узбекистану та Литви)

О. О. Герасименко
Загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

Ю. П. Григорчак
Ознаки адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Д. О. Колодін, А. І. Веретільник
Права людини в цифрову епоху: проблеми теорії і практики

А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва
Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою

А. О. Riaboshapchenko, К. А. Zhebrovska
International legal regulation of information relations at the current stage of the development of the information sphere

В. О. Спасенко
Забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в адміністративному судочинстві

О. С. Чайка
Класифікація темпоральних характеристик судового адміністративного процесу при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі

О. О. Маслова
Щодо значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Г. Д. Борейко
Обмова підозрюваним/обвинуваченим завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом?

Л. Г. Остапчук, І. А. Смаль
До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу

Е. О. Скубак
Дієвість процесуальних гарантій сторін кримінального провадження після спливу строку досудового розслідування та форми його закінчення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Новосад
Теоретичні засади дослідження питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації

Є. Є. Фурса
Посвідчення консулом шлюбних договорів: співвідношення норм Закону України «Про міжнародне приватне право» та міжнародних договорів

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Прикарпатський юридичний вісник №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. М. Бабенко, О. О. Борисова, І. О. Шаповалова
Принципи права: поняття та класифікація

Г. А. Волошкевич
Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

В. В. Грицько
Юліан Романчук – віце-президент Віденського парламенту: деякі аспекти політичної діяльності (1883–1918 рр.)

Ю. Є. Ковний
Інтеркультуралістична концепція у правовій політиці держави

Kh. M. Markovych
Legal ideology: concept and meaning in modern conditions of the Ukrainian state functioning

В. М. Мельник
Патронат, клієнтела, федералізм: етрусько-малоазійська концепція походження головних понять римського публічного права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

С. О. Халюк
Організаційні повноваження Вищої ради правосуддя в Україні: поняття та види

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Веренкіотова
Здійснення цивільних прав: законодавчий аспект

Ю. С. Канарик
Порівняльно-правовий аналіз спадкових відносин в римському приватному праві та сучасному цивільному праві

Р. Б. Поляков
Правове регулювання конкурсного процесу Німеччини у XVIII столітті

І. С. Студенець
Концесія у сфері охорони здоров’я

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Я. Бойко
Значення дискреційних повноважень судді адміністративного суду у реалізації права на справедливий суд

М. С. Міхровська
Електронна публічна адміністрація в Україні

А. А. Шовкун
Місце та роль параюристів (громадських радників) в системі суб’єктів надання безоплатної правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Протидія організованої злочинності у фінансовій системі як загрози державній безпеці України

Ю. В. Луценко, М. М. Денисенко
Протидія злочинності в умовах воєнного стану: теоретико-правові проблеми

С. І. Спільник
Правові засади взаємодії Державної кримінально-виконавчої служби України з іншими суб’єктами протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Гірук
Психолого-криміналістична характеристика процесу формування показань малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Ю. Б. Комаринська
Значення систематизації слідової інформації у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством

О. П. Метелев
Окремі проблеми цифровізації у кримінальному процесі

О. С. Павлюк
Окремі аспекти розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із домашнім насильством

І. В. Пашинська, В. К. Жердєв
Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів

Р. С. Савченко, О. С. Ховпун
Особливості екстрадиційного арешту: практика Європейського суду з прав людини

О. О. Торбас, А. В. Чебанов
Особливості санкціонування контролю за вчиненням злочину щодо суддів та адвокатів

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. С. Кобко-Одарій
Правовий менталітет молоді (на прикладі молоді українського народу)

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Методологія правових явищ в умовах сучасного правового дискурсу

В. О. Лепеха, В. Ю. Пряміцин
Свобода як цiннiсть права в умовах правового режиму воєнного стану

Я. В. Полєва, Є. В. Дергачов
Правовий нігілізм: теоретичний та практичний аспекти

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Шаульський
Проблеми локальної демократії України в контексті законодавчих ініціатив

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану

Ю. І. Башкірова
Визначення достовірності показань свідків у господарському судочинстві

Ю. С. Канарик
Особливості права користування чужими речами в Стародавньому Римі та його вплив на сучасне цивільне право України

М. М. Кириленко
Самозахист як неюрисдикційна форма захисту прав і законних інтересів міських рад у господарських відносинах

С. М. Лепех
Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг

Н. Б. Москалюк, В. М. Слома
Роль юридичних клінік у механізмі захисту прав людини

О. Г. Привиденцев
Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану

Д. С. Рябов
Дослідження правового статусу адвоката як внутрішнього суб’єкта, який здійснює юридичне обслуговування суб’єкта господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. М. Князькова
Напрями соціального захисту населення у зв’язку з військовою агресією Росії проти України

О. С. Ковальов
До питання трудової мобільності інтелектуального потенціалу України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга, І. В. Ігнатенко, Д. В. Федчишин
Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Л. Литвин
Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану

В. І. Палько
Актуальні проблеми видворення у системі заходів адміністративного примусу

І. Є. Підберезних
Сектор безпеки Литви як об’єкт адміністративно-правового регулювання

А. А. Чепіжко
Актуальні питання порядку видачі зброї в період дії воєнного стану проти збройної агресії Російської Федерації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Алієва
Вплив об’єктивних ознак неповаги до працівника правоохоронного органу на принципи криміналізації цього діяння

С. І. Бугера
До питання запобігання корупції та організованій злочинності у сфері економіки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Н. В. Копча
Проблемні аспекти призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

РЕЦЕНЗІЇ

С. О. Ковальчук
Рецензія на монографію І. В. Ракіпової «Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні України»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"