Прикарпатський юридичний вісник №2-2/2019

Прикарпатський юридичний вісник №2, Том 2/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Л. Д. Романадзе Становлення інституту примирення на території сучасної України у дорадянський період

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Г. Ю. Зубко Розвиток інституційної спроможності держави у сфері безпеки та стійкості життєво важливої інфраструктури

В. Р. Нестор Загальні положення про організаційні форми міського самоврядування

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. О. Пташинська Законодавчі межі встановлення вимог до працівників

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. М. Білошицька Генезис адміністративного закону як базису розвитку системи стратегічного планування

O. M. Boiko To the discussion on the content of the category administrative process (administrative judicial procedure)

І. В. Геращенко До питання класифікації договорів у сфері оподаткування

Н. П. Капітаненко Правові засади адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності

Є. А. Кобрусєва Актуальні питання провадження щодо розгляду та вирішення адміністративних справ щодо реалізації права на мирні зібрання

К. М. Куркова Поняття, ознаки та види гарантій адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного розвитку України

О. А. Мілієнко Акти-дії та акти-плани як інструменти здійснення публічного адміністрування

В. Ю. Оксінь Особливості публічного адміністрування розвитку туристичного потенціалу регіонів України

М. О. Тимошенко Особливості правового режиму майна закладів вищої освіти

В. В. Тіщенко Правовий статус громадян як предмет адміністративної діяльності поліції

Л. М. Токмілова Щодо визначення процесуальних прав учасників адміністративного судочинства

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

А. Ю. Буга Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних з незаконним обігом лікарських засобів

М. І. Кулянда Інститут оскарження в апеляційному провадженні

Прикарпатський юридичний вісник №2-4/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2-4/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. Р. Марцінків Правові засади здійснення розвідувальної діяльності Службою безпеки Організації Українських Націоналістів

О. І. Романовська Характеристика структурних підрозділів державної виконавчої служби України та їх функцій

І. Ю. Росовська Проблема співвідношення права, релігії та держави в контексті світоглядних цивілізаційних шкіл

О. П. Сайнецький Поняття та роль систематизації соціального законодавства

О. М. Таварткіладзе Роль інституту судової експертизи при розгляді справ Одеською судовою палатою

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Кайдаш, В. П. Грохольський До питання доступності до правосуддя громадян України

О. Г. Курчин Вдосконалення компетенції органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності в умовах муніципальної реформи

М. А. Меденцев Вітчизняна нормативно-правова база як джерело гарантій діяльності суддів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. О. Воронятніков Інвестиційна діяльність та публічно-приватне партнерство як перспективні економічні заходи підвищення рівня санітарного та епідемічного благополуччя населення

Н. О. Холоденко Наукове забезпечення судової діяльності: вектори реалізації

Н. М. Шубіна До проблеми дотримання прав і свобод людини і громадянина під час застосування поліцейського піклування

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. М. Кириченко Практика Європейського суду з прав людини у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику

С. Ю. Куксін Особливості діяльності працівників, обраних на виборні посади профспілкових органів

І. О. Лях До характеристики принципів запровадження медіації при вирішенні трудових спорів в Україні

Ю. І. Марченко До питання стратегії та політики оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства

В. О. Швець Право на стабільні трудові правовідносини та основні форми його захисту

К. В. Шкарупа Методи реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Р. Р. Абрамовський Щодо місця права громадян на участь у прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища у правовому статусі громадян України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. А. Біленко Етапи розвитку національного законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією

Б. І. Білько Видання адміністративних актів як інструмент публічного адміністрування оренди в Україні

Ю. С. Болдирєва Місце норм адміністративного права у правовому регулюванні відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами

В. Л. Бурбела Новітні доктрини християнських церков та їхній вплив на розвиток соціальної політики держави в умовах глобалізованої цивілізації

Д. А. Володіна До проблеми визначення форм та методів менеджменту органів державної влади

Г. Л. Гуфман Еволюція становлення поняття «податків» у системі політико-правової думки

С. О. Дмитренко Державна податкова служба України та інші суб’єкти забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування: проблеми взаємодії

Я. В. Журавель Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів виконавчої влади із органами місцевого самоврядування в Україні

В. І. Келеберда Виконання судових рішень в адміністративних справах як стадія адміністративного судочинства України

М. О. Ковальчук Принципи діяльності публічної адміністрації щодо запобігання корупції в Україні

В. В. Косинський Критична інфраструктура України як об’єкт адміністративно-правового захисту

Т. В. Костюк Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, нормами якого визначають правові засади реалізації адміністративних процедур у діяльності податкових органів

М. В. Кочеров Шляхи удосконалення кадрового забезпечення національної поліції в умовах реформ

М. О. Кравцова Правова природа релігійних правовідносин в Україні

Л. С. Криворучко До проблеми імплементації в Україні позитивного зарубіжного досвіду у сфері забезпечення захисту прав людини

В. В. Крикун Завдання захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні: поняття, зміст і співвідношення з метою

І. В. Кусік Принципи судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні

Я. О. Левшина Види відповідальності арбітражного керуючого

Л. О. Маруліна Адміністративна справа як чинник адміністративно-процесуального захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб від суб’єктів владних повноважень

Ю. В. Мельник До проблеми визначення поняття та особливостей податкових правовідносин

А. В. Нетудихатка Шляхи удосконалення методів забезпечення законності в діяльності Національної поліції України

Н. П. Новак Адміністративні послуги у сфері виробництва та обігу органічної продукції

О. В. Павліченко Поняття механізму захисту соціальних прав жінок в Україні

О. В. Панасюк Адміністративні комісії в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки

Ю. О. Подолян Становлення банківської системи в Україні: історико-правовий аспект (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)

В. В. Рева Деякі теоретично-прикладні питання адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб митних органів

С. В. Семенников Сутність та особливості здійснення контролю за діяльністю суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин

К. С. Токарєва Етапи впровадження медіації в Україні

Е. С. Шуберт Функції підзаконних нормативно-правових актів в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

І. М. Довбань Дореволюційний період кримінально-правової протидії злочинам, що вчиняються державними службовцями

М. М. Єфімов До питання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень проти моральності

В. В. Свірець Кадрове забезпечення реформування пенітенціарної системи

В. А. Смирнов Класифікація підстав визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні

О. В. Ткаченко Лісова сфера як об’єкт кримінологічного дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Р. І. Балита Засади реалізації повноважень прокурором при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

В. Ю. Крупєй Особливості початку досудового розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

О. Ю. Льошенко Актуальні питання забезпечення розумних строків у кримінальному провадженні

Д. І. Нестеров Тактико-криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях за фактами обстрілів (вибухів) у районі проведення операції Об’єднаних сил

В. М. Савицька Завідомість у кримінальному праві України як об’єкт наукового дослідження

Хазарі Муса-огли Танривердієв Початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України

Я. Ю. Конюшенко Проблемні питання регламентації процесуального порядку проведення освідування у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Єфремова Основні засади правового регулювання донорства крові за законодавством ЄС: досвід для України

Прикарпатський юридичний вісник №5/2020

Прикарпатський юридичний вісник №5/2020

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. Л. Горішня Нормативно-правові основи функціонування архівної служби у країнах Європейського Союзу (Франції, Швейцарії, Бельгії)

М. В. Котенко Сучасний стан та перспективи розвитку наукового пізнання інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену

М. І. Мірошниченко, П. О. Мельник Інтеграція організованої злочинності в економічну сферу в умовах переходу до ринкової економіки в УРСР (1985–1991 рр.)

Л. О. Шапенко, М. В. Райчук Принципи правового забезпечення судової влади в умовах євроінтеграції України

М. Ю. Якимчук, А. С. Багатко Роль невербальної комунікації у професійній діяльності адвоката

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, М. А. Федоровська Процедура “habeas corpus” та її втілення в системі юридичних гарантій прав і свобод людини

Г. В. Берченко Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін

В. Р. Нестор Столичне самоврядування у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії

Л. О. Нікітенко, К. В. Бородата До питання подвійного громадянства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. І. Гадзаман, Г. Я. Оверко Порядок оскарження публічних закупівель в Україні

С. В. Дяченко, В. В. Красько Домовитись не можна судитись

В. В. Рассказова Припинення окремих видів зобов’язань відступним

І. І. Сядриста Ознаки поняття «акціонерна відповідальність»

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Козін До характеристики позадержавного захисту трудових прав мігрантів

М. І. Наньєва Укладення трудового договору з дистанційними працівниками за законодавством окремих зарубіжних країн

Д. О. Плєхов Дистанційна зайнятість як одна з форм трудових відносин в умовах сьогодення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Д. В. Бараненко До характеристики адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади

П. В. Вовк Процесуальний режим адміністративного судочинства: до питання визначення сутності і змісту

О. М. Волуйко Участь громадських формувань в охороні громадського порядку і державного кордону: нормативні та теоретичні засади

В. М. Зальотін, Я. С. Бабич Перехід до е-нотаріату як протиепідемічний захід держави

В. С. Князєв Нормативно-правове регулювання реалізаційних процедур у діяльності митних органів України

А. В. Кудін Патент як об’єкт адміністративно-правової охорони в Україні

Р. В. Мазурик Історія становлення й розвитку адміністративно-правових засад
організації та діяльності прокуратури на регіональному рівні

А. О. Сазонова До визначення змісту поняття «незалежна професійна діяльність»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

І. М. Довбань Кримінологічна характеристика державних службовців, які вчиняють злочини

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. О. Коваленко Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів

О. П. Метелев Підстави для прийняття рішення щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні

А. Л. Терещенко, В. П. Сердюк, Є. В. Сердюк, О. М. Балинець Технічне розслідування та досудове слідство в авіаційних подіях України

Г. І. Цибульник, О. В. Линник Місце спеціального судового провадження («in absentia») в системі кримінального процесуального законодавства України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. М. Леган Міжнародно-правові стандарти права особи на безоплатну правову допомогу та їх імплементація у законодавстві України

О. С. Савич, К. В. Дудніченко Правове регулювання утилізації суден

РЕЦЕНЗІЇ

Я. В. Лазур Рецензія на монографію Р. О. Стефанчука, І. М. Мищака та А. О. Янчука «Становлення й розвиток народовладдя на українських землях»

О. В. Скрипнюк Рецензія на монографію Колодія Олексія Анатолійовича «Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи»

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. В. Борисова
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, як різновид адміністративного правопорушення

Ю. М. Буланова
Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права

М. О. Демідова
Щодо гібридності правової природи суб’єктів публічного адміністрування

П. В. Євдокимов
Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації в Україні

В. М. Зінухова
Створення фінансово-правових основ стимулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні

В. В. Коваленко
Захист адміністративними судами прав на публічну інформацію про стан довкілля як складник національної безпеки України

М. В. Кочеров
Місце та роль Національної поліції в системі реформ МВС України

М. О. Куц
Особливості врегулювання деяких категорій податкових спорів щодо трансфертного ціноутворення

О. Ю. Максименко
Особливості обліку і зберігання Національного архівного фонду

В. Р. Нестор
До питання визначення поняття «місто» в Україні та Сполученому Королівстві

В. В. Хейлик
Методологічні засади запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту підрозділами Національної поліції України

В. Д. Черній
Складові cистеми органів місцевого самоврядування в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

К. М. Подлєгаєв
Застосування судових прецедентів у кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Матвєєвський, Б. В. Бабін
Міжнародно-правові стандарти судової експертизи та їх національна реалізація

Т. А. Грабович
Первинні та вторинні норми міжнародного права в контексті питання відповідальності держави

А. Л. Колодчина
Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи

І. С. о. Нуруллаєв
Судові рішення в системі джерел міжнародно-правового регулювання співробітництва у протидії злочинності

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"